SlovenskýEnglish

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov):Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií

(VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre HornéZáhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila dňa 26.03.2020 výzvu pre podnikateľov - fyzickéalebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri,

b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnené aktivity:

*obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest*nutné stavebnotechnické

úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových

služieb*podpora marketingových aktivít*podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských

reťazcov*sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Podpora je na všetky oblasti ekonomických činností na území MAS, s výnimkou ekonomických činností uvedených v prílohe s názvom: Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov ( okrem poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, ťažba, dobývanie, ubytovacie a stravovacie služby, nehnuteľnosti, finančníctvo...)

Výzva je otvorená, najbližšie termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 26.05.2021, 26.07.2021,

27.09.2021

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 55%.

Minimálna výška príspevku: 40 000, - EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS Partnerstvo

pre Horné Záhorie: https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s

pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Kontakty: https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375

info@mas-hornezahorie.sk
+421 911 227 730

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- poľnohospodárov:

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

(VÝZVA MAS_012/4.2/2)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. so sídlom v Kopčanoch ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie) vyhlásila výzvu pre podnikateľov podnikajúcich v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie.

Oprávnené odvetvia: mäsopriemysel, mliekarenský, mlynský, konzervárenský, cukrovarnícky priemysel, pivovarníctvo, liehovarníctvo, vinárstvo, priemysel nealko-nápojov, výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh ( výroba medu, spracovanie liečivých rastlín, osív, sadív atd..)

Oprávnené oblasti podpory: investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, ktoré slúžia na spracovanie, skladovanie a uvádzanie na trh, investície do obstarania, rekonštrukcie a modernizácie zariadení, strojov, prístrojov, nákup technológií, zavedenie technológií do praxe atd...

Cieľ opatrenia výzvy: Podporiť ekonomický rozvoj malých podnikov s využitím inovácií pre skvalitnenie produkcie s dôrazom na miestne produkty a služby a prioritne podporiť vznik pracovných príležitostí v menších obciach za účelom oživenia podnikateľského prostredia v území.

Dátum uzavretia výzvy je 31.03. 2020

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 50%.

Min. výška príspevku na projekt, ktorá sa poskytuje je 35 000, - EUR, maximálna výška príspevku na projekt je do 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie:

mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, kontakty:

mas-hornezahorie.sk/index.php/kontakt

Prípadných záujemcov o podporu z vyššie uvedených výziev upozorňujeme, že pre tieto výzvy platí Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (DM - 4/2018).

V Schéme de minimis sú definované limity kumulácie štátnej minimálnej pomoci, ktorá je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu pomoci s zohľadnením jediného príjemcu.

Týka sa to tých žiadateľov, ktorý v minulosti za obdobie troch fiškálnych rokov mali schválenú štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc financovanú čiastočne alebo úplne zo zdrojov EU.

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- nepoľnohospodárske aktivity:

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

(VÝZVA MAS_012/6.4/2)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila výzvu pre podnikateľov, pre mikro a malé podniky (fyzické aj právnické osoby) vo vidieckych oblastiach, pre podniky podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, podniky obhospodarujúce lesy.

Oprávnené oblasti podpory:

Výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu.

Cieľ opatrenia výzvy: Podporiť rozvoj komplexných služieb vo vidieckom CR s ohľadom na špecifické potreby cieľových návštevníkov územia Horného Záhoria.

Dátum uzavretia výzvy je 4.5.2020

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 45%.

Min. výška príspevku na projekt, ktorá sa poskytuje je 40 000, - EUR, maximálna výška príspevku na projekt je do 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS partnerstvo pre Horné Záhorie: 

mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, kontakty: 

mas-hornezahorie.sk/index.php/kontakt

Prípadných záujemcov o podporu z vyššie uvedených výziev upozorňujeme, že pre tieto výzvy platí Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (DM - 4/2018)

V Schéme de minimis sú definované limity kumulácie štátnej minimálnej pomoci, ktorá je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu pomoci s zohľadnením jediného príjemcu.

Týka sa to tých žiadateľov, ktorý v minulosti za obdobie troch fiškálnych rokov mali schválenú štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc financovanú čiastočne alebo úplne zo zdrojov EU.

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií

(VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila dňa 26.03.2020 výzvu pre podnikateľov - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri,

b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského

oprávnenia.

Oprávnené aktivity:

*obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest*nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb*podpora marketingových aktivít*podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov*sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Podpora je na všetky oblasti ekonomických činností na území MAS, s výnimkou ekonomických činností uvedených v prílohe s názvom: Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov.

Výzva je otvorená s nasledovnými termínmi uzatvárania hodnotiacich kôl: 26.05.2020 a 27.07.2020

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 55%.

Minimálna výška príspevku: 40 000, - EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS partnerstvo pre Horné Záhorie:

mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, kontakty: 

mas-hornezahorie.sk/index.php/kontakt