SlovenskýEnglish

História

Pečať

V listine - donácii na panstvo Holíč v roku 1392 je Lopašov vedený v jednom rade s ostatnými obcami panstva. Predpokladáme, že práve obdobie, kedy sa Holíčske panstvo dostáva do rúk Stiborovcov, je obdobím, kedy sa formujú zárodky obecnej samosprávy. Kedy začala obecná samospráva v Lopašove používať vlastnú obecnú pečať nevieme. Možno že prvou pečaťou Lopašova je tá, ktorá je datovaná rokom 1601, možnopredpokladať i existenciu staršej. My sa však držíme známeho. Prvá známa pečať obce je na listine z 10. apríla 1769. Pečať má kruhopis: PECZET * DEDINI * LOPASSOWA 1601 a v pečatnom poli je postavený pluh s dvoma kolesami po stranách. Podľa J. Nováka je tento symbol pozoruhodný z viacerých hladísk. Najzaujímavejšia je kompozícia tohto znaku. Kolmo postavený pluh a bočný pohľad naň nemá v našej heraldickej tvorbe obdoby. Vtejto súvislosti púta našu pozornosť aj vek symbolu. Pečatidlo s týmto poľnohospodárskym motívom vzniklo už v roku 1601 a používalo sa nepretržite do 19.storočia. Pečatidlo svojou jedinečnosťou si zaslúži obnovu. V 17. storočí týmto pečatidlom potvrdzovala svoje písomnosti i obec Oreské. 19. storočie zaznamenalo v oblasti obecnej sfragistickej praxe citeľnú zmenu. Po chaose v prvej polovici 19. storočia zákonné opatrenia z rokov 1871, 1876, 1898 a obmedzovanie obecnej samosprávy v novom štátoprávnom postavení Uhorska viedli k zavedeniu uniformných typárií s maďarským kruhopisom. Obce sa delia na veľké a malé. Sú zaradené do slúžnovských okresov a obecné zastupiteľstvá na čele s richtárom podliehajú slúžnemu. Z tohto obdobia sú známe tri pečate Lopašova. Pravdepodobne s týchto troch najstaršia (obr.2) má kruhopis: NYITRA MEGYE KOZSEG a v strede pečate je názov obce LOPASSÓ (kruhopis : Nitrianska župa, obec Lopašov). Nachádza sa na listine z roku 1887. Jej priemer je 4,2 cm. Druhou pečaťou (obr.3) z tohto obdobia je pečať na listine z roku 1907 s kruhopisom: NYITRA VÁRMEGYE * SZÁKOLCZAI JÁRÁS *, v strede pečate je názov obce LOPASSÓ KISKOZSÉG (Nitrianska župa * okres Skalica, stred Lopašov malá obec).

Pečať

Tretia pečať, tak ako predchádzajúca s priemerom 3,4 cm (obr.4), je na listine z roku 1917 a je pravdepodobne dielom kovorytca Ignáca Felsenfelda.

Od predchádzajúcich dvoch sa líši najmä tým že je odlíšený od Dolného Lopašova ležiaceho pri Chtelnici prívlastkom "horný". Pečať má kruhopis : NYITRA VÁRMEGYE * 1910 *, v strede je názov FELSOLOPASSÓ KOZSÉG (Nitrianska župa * 1910 *, v strede Horný Lopašov, obec).Samozrejme, že po vzniku Česko-Slovenska prišlo k výmene pečatí. Kedže sa výmena robila centrálne, nevrátila sa obec k pôvodnej obecnej pečati.

Pečať

V celo priebehu existencie prvej Česko - Slovenskej republiky sa používali odlišné pečiatky, ktoré sa odlišujú okrem veľkosti (3,5 cm, 3,6cm, 3cm) len tým, že pri reorganizácii štátnej správy prišlo v prvom prípade k zmene župy (1923),(obr.5 a 6) a v druhom prípade k vytvoreniu krajinského zriadenia (1927), čo sa odrazilo na kruhopise. (obr.7) Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 prišlo i k reorganizácii štátnej správy.

Lopašov počas jeho trvania používal dve pečiatky a to do roku 1941 pečiatku (obr.8) s kruhopisom: OBEC LOPAŠOV OKRES HOLÍČ ŽUPA BRATISLAVSKÁ, v strede so štátnym znakom a od roku 1941 pečiatku (obr.9) s kruhopisom: OBEC LOPAŠOV ŽUPA BRATISLAVSKÁ. Obe mali priemer 3,3 cm. 

Pečať

Zmeny ktoré nastali po druhej svetovej vojne, vznik národných výborov, sa odrazili i v obecnej heraldike. Obec Lopašov používala pečiatku (obr.10) s kruhopisom: MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR * okres Skalica, s názvom obce v strede. Priemer bol 3,5cm. Až po politicko-ekonomické zmeny po roku 1989 umožnili obciam vrátiť sa k pôvodnej historickej obecnej sfragistike. A tak sa na svetlo dejín vracia znak obce - kolmo postavený pluh s dvoma kolesami - ktorý v roku 2001 oslávil štyristoročnicu.

Lopašovský Kroj

Súčasťou šatníka mužov a žien strednej roľníckej vrstvy, ktorá bola nositeľom tradičného kroja, ale aj prijímateľom a tvorcom inovácií v ľudovom odievaní, bol pracovný, sviatočný a obradový odev.

Najviac obrazového a zbierkového materiálu sa vzťahuje k odevu sviatočnému, pričom v majetku rodín sa zachovalo najviac súčastí obradového odevu, kedže s väčšími - menšími prestávkami sa popri významných rodinných, cirkevných a spoločenských príležitostiach, ako sú svadby, primície novokňazov, Božie Telo, hody, výročia spolkov, používa dodnes a jeho aj nepoužívané súčasti sa chápu ako rodinné pamiatky.

Do sviatočneho a obradového odevu mládencov a mužov sa počas vývoja premietli prvky historických vojenských uniforiem, a tak aj základom lopašovského mužského odevu sú pre mladých modré, pre starších čierne úzke súkenné nohavice v prednej časti stehien zdobené šnúrovými aplikáciami. V lete sa k nohaviciam obliekala biela plátená , doma šitá košeľa, v priekrčníku všitá do obojka uviazaného vpredu na šnúrky, s rukávmi zriasenými do manžiet, na ktorú sa obliekala hodvábna vesta /rajblík/ , siahajúca do dvoch tretín hrude, vpredu srdcovito vykrojená, na okrajoch podšitá harasovou šnúrkou vystrihovanou na zúbky, s ozdobnými pätkami a sklenenými gombíkmi.

Pri začleňovaní menších obcí, akou je aj Lopašov, do povedomia širšieho okolia niekedy pomôžu náhodné okolnosti a aktivita niekoľkých nadšencov. Tak je to aj s medzinárodne uznávanou motokrosovou dráhou Lopašov - Háje. Ktorá momentálne už nefunguje. Pred 12 rokmi túto trať "objavili" Vladimír Volek, starší brat motokrosového pretekára Antona Voleka, Anton Sloboda, prvý riaditeľ pretekov v Lopašove a Jozef Fojtlín, pedantný kronikár motokrosu v Lopašove. 29. septembra 1985 otváral slávnostne trať pretekár Pavol Gergel, ktorý vyrastal v Lopašove a dobre poznal tento terén.     Na obrázku vyššie krst trate Lopašov - Háje v roku 1985.

Organizačné preteky zobrala pod svoje ochranné krídla ZO Zväzarmu pri JRD Radošovce. V úvodných ročníkoch sa v Lopašove konali Majstrovstvá Západoslovenského kraja a od roku 1989, kedy sa konal V.ročník terénnych pretekov motocyklov v Lopašove, sa tu organizujú aj Majstrovstvá Slovenska.

Vysoká úroveň každého ročníka pretekov, zastúpenie všetkých kubatúr, bola najmä vďaka zanieteným organizátorom a milovníkom tohto športu takmer bežná. Od 2. ročnika sa usporadúvali zároveň aj preteky o Pohár predsedu JRD Radošovce. Okrem toho sa trať využivali aj na preteky Enduro. Okruh viedol z Bukovca cez Sobotište a Častkov do Lopašova. Usporadúvali sa tu aj preteky v sajd - krose. Medzi najúspešnejších pretekárov na lopašovskej trati určite patril Anton Volek pretekár a rodák z Radošoviec. trati patril Anton Volek, domáci pretekár a rodák z Radošoviec, ktorý začal jazdiť ako 11- ročný v roku 1978 a pretekársky od roku 1983 s udelením výnimky pre mladého, ešte len 16- ročného jazdca.Na svojej Yamahe získal veľa vencov, ale prvý krát vyhral Majstrovstvá Slovenska v roku 1988 a na domacej trati v Lopašove vyhral MS 11.8. 1991 na VII. ročníku týchto pretekov. V roku 1986 získal 2. výkonostnú triedu, na základe čoho pretekal cez vojenčinu v motokrosovom oddieli VTJ Martin.

Motokrosová trať v Lopašove bola športovými odborníkmi vysoko hodnotená, najmä čo sa týka jej 80%- nej prehľadnosti z hľadiska divákov. Aj somotní pretekári hovorili o atraktivnosti tejto traťe a tiež o vysokej organizačnej úrovni pretekov, na čom má zásluhu vždy nevyhnutná pomoc sponzorov. V súčastnosti už táto motokrosová trať neexistuje.

Máte záujem spoznať svoj rodokmeň?

Matričné genealogické pramene - matriky narodených - pokrstených / do roku 1912 /, matriky sobášených / do roku 1923 / a matriky zomretých / do roku 1923 /, v ktorých sú uvedení aj obyvatelia obce Lopašov sú uložené na Ministerstve vnútra SR, Štátny archív Bratislava, Križkova 7, 811 04 Bratislava.

Matriky do roku 1867 sú písané v latinčine a niektoré v nemčine a od roku 1867 / kedy prišlo k rozdeleniu rakúskeho cisárstva na dva štáty Rakúsko - Predlitavsko a Uhorsko - Zalitavsko / do roku 1918 sú písané v maďarčine a od roku 1919 v slovenčine / typ písma v starých matrikách je uvedený v prílohe /. Ostatné matriky, v ktorých sú uvedení obyvatelia obce Lopašov až po súčasnosť sa nachádzajú na Matričnom úrade Radošovce / Bc. Pavlína Pekarová - matrikárka /, v prípade miesta narodenia / Skalica /, alebo úmrtia Skalica / na matričnom úrade v Skalici. Pri vypracovaní rodokmeňu v neskoršom období možno použiť aj internetovú stránku ,,www.katasterportal.sk".V krajných prípadoch zistíte dátum narodenia a dátum úmrtia aj na náhrobných kameňoch na cintotínoch / pre autenticitu vypracovania rodokmeňu, dátum narodenia a úmrtia treba overiť v matrike /. Dátum úmrtia nebohého uvedený na náhrobnom kameni nie je vždy totožný s dátumom úmrtia, ktorý je uvedený v matrike zomretých. V niektorých prípadoch, najmä na starších náhrobných kameňoch býva uvedený dátum pohrebu. Aby Vaše údaje vo vypracovanom rodokmeni boli pravdivo podložené, Štány archív Bratislava Vám vystaví - ,,Výpis z matriky narodených, sobášených a zomretých" / viď. Príloha - výpisy z matriky /. Na základe výpisu z matriky Vám Matričný úrad Bratislava - Staré Mesto vystaví -
,,Rodný list, Sobášny list a Úmrtný list" / viď. Príloha - Úmrtný list /. Niektoré matričné genealogické pramene / matriky pokrstených / sa nachádzajú na Farskom úrade Radošovce.

Matriky uložené na MV SR, Štátny archív Bratislava, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 v ktorých sú uvedení obyvatelia obce Lopašov:

1. Radošovské rímskokatolícke matriky narodených:

 • rok 1634 - 1742
 • rok 1673 - 1697
 • rok 1743 - 1839
 • rok 1840 - 1852
 • rok 1852 - 1877
 • rok 1878 - 1912

2. Radošovské rímskokatolícke matriky sobášených:

 • rok 1635 - 1742
 • rok 1673 - 1697
 • rok 1743 - 1852
 • rok 1852 - 1923

3. Radošovské rímskokatolícke matriky zomretých:

 • rok 1631 - 1742
 • rok 1673 - 1686
 • rok 1743 - 1837
 • rok 1838 - 1852
 • rok 1852 - 1878
 • rok 1878 - 1923S pozdravom

Vladimír BEDERKA
bederka.vlado@zoznam.sk

Poznámka:
Najstaršia matrika nachádzajúca sa v Štánom archíve Bratislava je z roku 1601 z Bratislavy.

V období Rakúska - Uhorska ( 1867 - 1918 ) a Prvej československej republiky ( 1918 - 1938 ) odišlo za prácou do USA niekoľko obyvateľov obce Lopašov. Slovenskí vysťahovalci sa v USA usadzovali najmä v štátoch ležiacich na atlantickom pobreží, t. j. Pensylvánia, New York, Ohio, Severná Karolína, Južná Karolína, New Jersey, Maryland, Delaware a Virgínia. Medzi týmito štátmi dominuje Pensylvánia, ktorú si za svoju druhú domovinu zvolila najpočetnejšia časť slovenských vysťahovalcov. Niektorí z nich sa po niekoľkých rokoch vrátili naspäť do svojej vlasti.

Poznámka:

Ellis Island - maličký ostrov v New Yorku, ktorý bol čiastočne vybudovaný umelo a v americkej histórii zohral významnú úlohu. V období medzi rokmi 1892 - 1954 cez tento ostrov prešli tri štvrtiny všetkých prisťahovalcov do USA.

 1. Karol Mášik, Carolus Masik

Carolus Másik

* 9. novembra 1893 Lopašov č. 18

otec: Josephus Masik ( Jozef Mášik )

matka: Catharina Hojszik ( Katarína Hojsíková )

Bydlisko: Lopašov, vek: 19 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Main

Prístav príchodu v USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. decembra 1912

Poznámka:

Súrodenci: Adamus * 22.12.1876, Albertus * 14.12.1878,
Kristianus * 09.12.1893 - † 11.03.1895 - Másik.

 1. Mária Mášiková , Maria Masik

Maria Másik

* 27. februára 1904 Lopašov č. 17

otec: Adamus Masik ( Adam Mášik )

matka: Catharina Blanarik ( Katarína Blanáriková )

Bydlisko: Lopašov, vek: 17 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Southampton ( Anglicko )

Meno lode: Aquitania

Prístav príchodu v USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 30. septembra 1921

Poznámka:

Súrodenci: Agnes * 1905, Vendelinus * 1907, Brigitta * 1910, Carolina * 1912 - Másik.

 1. Jucza Mášiková , Juoceucz Masik

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov,vek: 18 rokov, stav: slobodná

Meno lode: Kaiser Wilhelm II

Prístav príchodu v USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 13. júna 1906

 1. Alžbeta Mášiková rod. Horváthová , Erzsebet Masik

Elisabetha Horváth

* 15. októbra 1870 Lopašov č. 49

otec: Joannes Horvath - nobilis ( Ján Horváth - šľachtic )

matka: Theresia Bederka ( Terézia Bederková )

( sobáš 24.01.1865 v Radošovciach )

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov,vek: 33 rokov, stav: vydatá

Meno lode: Kaiser Wilhelm II

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 1. novembra 1904

Poznámka:

Súrodenci: Maria * 1865, Agnes * 1868, Leopoldus * 1872, Maria * 1876, Silvester * 1882,

Amalia * 1885 - Horváth.

Manžel: Albert Mášik ( * 14.11.1878 Lopašov č. 17 - † 29.12.1966 Lopašov ), sobáš 11.05.1903 v

Radošovciach.

Deti: Antonius Masik * 1904, Felix Másik * 08.01.1910 ( manželka: Sabina Bederková, sobáš

29.04.1934 v Radošovciach ).

Vnuci: Janka Bederková * 11.05.1935 - † 05.11.2000, Klement Mášik * 21.11.1938, Zita Čechová

* 12.07.1940.

 1. Albert Mášik , Albert Masik

Albertus Másik

* 14. novembra 1878 Lopašov č. 17

† 29. decembra 1966 Lopašov

otec: Josephus Masik ( Jozef Mášik )

matka: Catharina Hojszik ( Katarína Hojsíková )

Prvá cesta do USA :

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov,vek: 25 rokov, stav: ženatý

Meno lode: Kaiser Wilhelm der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 18. novembra 1903

Druhá cesta do USA :

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )vek: 33 rokov, stav: ženatý

Meno lode: Fridrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 24. novembra 1911

Poznámka:

Súrodenci: Adamus * 22.12.1876, Carolus * 09.12.1893, Kristianus * 09.12.1893 - † 11.03.1895 - Másik.

Manželka: Alžbeta Horváthová * 15.10.1870 Lopašov č. 49, sobáš 11.05.1903 v Radošovciach.

Deti: Antonius Masik * 1904, Felix Másik * 08.01.1910 ( manželka: Sabina Bederková, sobáš

29.04.1934 v Radošovciach ).

Vnuci: Janka Bederková * 11.05.1935 - † 05.11.2000, Klement Mášik * 21.11.1938, Zita Čechová

* 12.07.1940.

 1. Anastázia Mášiková , Anastasia Masik

Anastasia Másik

* 24. decembra 1880 Lopašov č. 18

otec: Josephus Másik ( Jozef Mášik )

matka: Catharina Sztarych ( Katarína Starychová )

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov, vek: 23 rokov, stav: slobodná

Meno lode: Kaiser Wilhelm II

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 3. októbra 1905

Poznámka:

Súrodenci: Hedviga * 1882, Inocentius * 1887, Albina * 1893,
Gabriel * 1895 - Másik.

 1. Juliána Juríčková , Julia Juricek

Julianna Juricsek

* 12. februára 1890 Lopašov č. 37

otec: Martinus Juricsek ( Martin Juríček )

matka: Maria Babal ( Mária Babalová, Rohov č.9 )

( sobáš 29. mája 1884 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov,vek: 17 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Amsterdam ( Holandsko )

Meno lode: Rhein

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 16. júna 1907

Poznámka:

Súrodenci: Amalia * 1885, Thomas * 1885, Romanus * 1887,

Paulina * 1893, Ladislavius * 1893 - Juricsek.

Pôvodný rodinný dom Juríčkových ( prímenie Babalka )
Lopašov č. 37 sa nachádzal medzi rodinným domom
Lopašov č. 60 ( Gracian Bederka ) a rodinným domom
Lopašov č. 59 ( Margita Bederková rod. Malatinská ).

 1. Blažej Hurban , Blazej Hurban

Blasius Hurban

* 2. februára 1886 Lopašov č. 40

otec: Josephus Hurban ( Jozef Hurban )

matka: Catharina Ivanek ( Katarína Ivánková )

Bydlisko: Lopašov,vek: 24 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Prinz Friedrich Wilhelm

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 8. marca 1910

Poznámka:

Manželka: Rosalia Sramek ( Rozália Hurbanová rod. Šrámková ), dátum sobáša 18.11.1912,

Deti: Mária, Bernardína, Albína a Martina - Hurbanová.

Vnuci: Felicita Müllerová * 1941, Blažena Surová * 1948, Stanislav Praskač * 1948 - † 2013,

Mária Mikúšová * 1951, Stanislav Vávra * 1937, Štefan Vávra.

 1. Johanna Hurbanová , Johanna Hurban

Johanna Hurban

* 7. mája 1896 Lopašov č. 10

otec: Johannes Hurban ( Ján Hurban )

matka: Julianna Bederka ( Juliána Bederková )

( sobáš 26.09.1892 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov,vek: 18 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Roon

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 29. marca 1912

Poznámka:

Súrodenci: Franciscus * 1893, Maria * 1895, Agnes *1899, Vendelinus * 1902, Thomas * 1907 -

Hurban.

 1. Mária Hurbanová , Maria Hurban

Maria Hurban

* 31. júla 1888 Lopašov č. 40

otec: Josephus Hurban ( Jozef Hurban )

matka: Catharina Ivanek ( Katarína Ivánková )

Bydlisko: Lopašovvek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Bremen

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 9. novembra 1904

Poznámka:

Prvá manželka Augustina Zimku ( * 26.08.1888 Lopašov č. 26,

otec: Josephus Zimka, matka: Maria Malatinszky ), prvý sobáš

18.11.1912 v Radošovciach. Druhá manželka Agustina Zimku

- Francisca Hurban, druhý sobáš 19.03.1920 v Radošovciach.

Súrodenci: Blažej Hurban * 1886

 1. Florián Vávra , Floris Vavra

Florianus Vávra

* 2. mája 1878 Chropov č. 112

† 18. februára 1943 Lopašov č. 42 ( v súčasnosti rodinný dom Lopašov č. 7 )

otec: Paulus Vávra ( Pavol Vávra )

( * 23.06.1839 Chropov č. 112 - † 09.06. 1908 Chropov č. 112 )

matka: Anna Hluchy ( Anna Hluchá )

( * 29.03.1847 Chropov č. 27 - † 11.03.1917 Chropov č. 112 )

Prvá cesta do USA :

Ako 18 ročný, slobodný odišiel za prácou do USA. V USA pracoval od roku 1896 do

roku 1902 t. j. 6 rokov. Miesto pobytu v USA: Pittsburgh, Pensylvánia, USA.

Druhá cesta do USA :

Bydlisko: Lopašov, vek: 27 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Grosser Kurfürst

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. apríla 1905

Poznámka:

Súrodenci: Martinus * 1868, Maria * 1870, Anna * 1872, Josephus * 1868,

Ambrosius * 1876, Mathias * 1868, Vendelinus * 1886 -

Vávra. Manželka Zuzana Vávrová

rod. Bederková ( prímenie Juračková ) * 06.08.1885 Lopašov č. 41 -

† 10.10.1957 Lopašov č. 42 , sobáš 20.11.1904 v Radošovciach .

Deti: Šimon * 1905, Hermína * 1907, Filoména * 1908,

Alexander * 1911, Anton * 1912, Tomáš * 1913, Mária * 1920,

Marcela * 1923 - Vávra.

Vnuci: Štefan Šebesta * 1938, Anton Samek * 1941,

Vladimír * 1948, Ľudmila * 1950 - Vávra,

Blažej * 1951, Mária * 1956 - Vávra, Emil * 1952, Mária * 1953, Oľga * 1954, Vladimír * 1959,

Anton * 1963 - Bederka.

12) Ján Bederka - Študent , János Bederka

Johannes Bederka - Student

* 27. novembra 1852 Lopašov č. 38

† Pensylvánia USA

otec: Johannes Bederka Dudjik ( Ján Bederka Dudík )

( * 18.08.1815 Lopašov - † 12.03.1900 Lopašov č.11 )

matka: Susanna Sandora ( Zuzana Šandorová )

( * 27.08.1820 Lopašov - † 10.09.1866 Lopašov č.35 )

Bydlisko: Lopašovvek: 40 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Darmstadt

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. decembra 1893

Posledné miesto bydliska v USA: Coaldale, Schujlkill, Pennsylvania, USA.

Poznámka:

Manželka: Rozália Bederková rod. Bederková ( *02.02.1858 Lopašov č.6 -† 15.12.1924 Lopašov č.38 )

sobáš 23.10.1876 v Radošovciach.

Deti: Agnes * 1878, Johannes * 1880, Ignatius * 1883, Francisca * 1885, Maria Magdalena * 1887,

Petronella * 1889, Antonius * 1893 - Bederka - Študent.

Vnuci: Gracian * 1920 - † 1981 , Jozef * 1924 - † 1988, Alexander * 1927 - † 1995 - Bederka,

Johana Ivácková rod. Bederková * 1930, Viktória Praskačová rod. Bederková * 1935.

Pravnuci: Emil Bederka * 1952, Mária Bederková * 1953,

Olga Hroncek * 1954, Vladimír Bederka * 1959, Anton Bederka * 1963,

Martina Šrámková * 1949, Ján Bederka * 1951,

Paulína Bederková * 1953, Emil Bederka * 1954, Mária Figurová * 1959,

Rastislav Bederka * 1965, Jozef Bederka * 1959,

Stanislava Hlavičková * 1960, Oľga Kalamenová * 1950, Blažena *

Jamrišková * 1951, Jozef Ivácek * 1954, Stanislav Ivácek * 1965,

Štefánia Malatinská * 1953, Blanka Peričková * 1961.

13. Františka Horváthová rod. Bederková - Študent ,
Franciska Bederka

Francisca Bederka - Student

* 6. marca 1885 Lopašov č. 38

† 21. januára 1962 Chropov č. 1

otec: Johannes Bederka - Student ( Ján Bederka - Študent )

( * 27.11.1852 Lopašov č. 38 - † Pennsylvania USA )

matka: Rosalia Bederka ( Rozália Bederková )

( * 02.02.1858 Lopašov č. 6 - † 15.12.1924 Lopašov č. 38 )

Bydlisko: Lopašov, vek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Kaiserin Maria Theresia

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 8. augusta 1901

Poznámka:

Súrodenci: Agnes * 1878, Johannes * 1880, Ignatius * 1883, Maria Magdalena * 1887, Petronella

* 1889, Antonius * 1893 - Bederka - Študent.

Manžel: Ernestus Horváth z Chropova

Deti: Štefan Horváth * 22.12.1907 Lopašov č. 38.

14. Anton Bederka

Antonius Bederka

* 5. júna 1894 Lopašov č. 22

† 1. januára 1992 Texas USA

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

* 27. februára 1865 Lopašov č. 47

matka: Elisabetha Mrazek in Chropov ( Alžbeta Mrázková z Chropova )

* 1871 Chropov č. 105

( sobáš 23.01.1893 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 17 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Fridrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 24. novembra 1911

Súrodenci: Anna * 1893 - † 1893, Augustinus * 1898 ( manželka Gisela Malatinzsky ), Anna

* 1900 ( manžel Martinus Praskač z Častkova ), Michael * 1902 ( manželka Antónia Peričková ),

* Mária * 1902 ( USA ), Jacobus * 1904, Martina * 1905 ( manžel Joannes Malatinszky ), Juliana *

1909 ( manžel Ernestus Bederka z Lopašova ) - Bederka.

Manželka: Mary Zavada ( * 24.02.1897 - † 05.1983 Texas USA )

Deti: Alfred Alan Bederka, Sr. ( * 05.01.1922 USA - † 12.12.1985 Texas USA ), Joseph John

Bederka ( * 22.12.1923 USA - † 20.09.1984 Texas USA )

15. Mária Bederková , Mary Bederka

Maria Bederka

* 6. septembra 1902 Lopašov č. 16

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

* 27. februára 1865 Lopašov č. 47

matka: Elisabetha Mrazek in Chropov ( Alžbeta Mrázková z Chropova )

* 1871 Chropov č. 105

( sobáš 23.01.1893 v Radošovciach )

Bydlisko: New York USA

Poznámka:

Pochádzala z dvojičiek - brat Michael Bederka * 06.09.1902 Lopašov č. 16 .

Súrodenci: Anna * 1893 - † 1893, Anton * 1894 - † 1992 USA, Augustinus * 1898 ( manželka Gisela Malatinszky ), Anna * 1900 ( manžel Martin Praskač z Častkova ), Michael * 1902 ( manželka Antónia Peričková ), Jacobus * 1904, Martina * 1905 ( manžel Joannes Malatinszky ), Juliana * 1909 ( manžel Ernestus Bederka z Lopašova ) - Bederka.

16. Anna Praskačová rod. Bederková

Anna Bederka

* 22. júla 1900 Lopašov č. 16

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

* 27. februára 1865 Lopašov č. 47

matka: Elisabetha Mrazek in Chropov ( Alžbeta Mrázková z Chropova )

* 1871 Chropov č. 105

( sobáš 23.01.1893 v Radošovciach )

Pracovala v USA ( New York ) 6 rokov ( 1928 - 1934 ) u svojej sestry Mary

Bederka( Mária Bederková * 6. septembra 1902 Lopašov č. 16 ).

Súrodenci: Anna * 1893 - † 1893, Anton * 1894 - † 1992 USA, Augustinus * 1898 ( manželka Gisela Malatinszky ),

Michael * 1902 ( manželka Antónia Peričková ), Jacobus * 1904, Martina * 1905 ( manžel Joannes Malatinszky ),

Juliana * 1909 ( manžel Ernestus Bederka z Lopašova ) - Bederka.

Manžel: Martin Praskač * 26.05.1902 Častkov č.38 ( otec: Paulus Praskacs, matka: Maria Kunka ) -

† 16.12.1967 Lopašov č. 9, sobáš 01.09.1925 v Radošovciach.

Deti: Anton * 1926 Častkov - † 1987 Lopašov, Ján * 1927 Častkov - † 2006 Lopašov, Ľudovít * 1935 Lopašov - Praskač.

Vnuci: Stanislav Praskač * 1948 - † 2013, Mária Mikúšová * 1951, Štefánia Malatinská * 1953, Blanka Peričková * 1961, Radoslav Praskač * 1962, Stella Al Khufash * 1967, Boris Praskač * 1968, Vasil Praskač * 1968 .

17. Florián Bederka , Floris Bederka

Florianus Bederka

* 30. apríla 1886 Lopašov č. 16

† Philadelphia, Pennsylvania USA

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

( * 01.04.1836 Lopašov č. 16 - † 26.12.1904 Lopašov č.16 )

matka: Maria Hurban ( Mária Hurbanová )

( * 15.03.1854 Lopašov - † 1.10.1894 Lopašov č.16 )

Bydlisko: Philadelphia, Pennsylvania USA.

Poznámka:

Súrodenci: Thomas * 1876, Gabriel * 1878, Vendelinus * 1880, Angela * 1882, Adalbertus * 1888,

Johanna * 1890 - Bederka.

18. Amália Bederková , Amalia Bederka

* 4. mája 1888 Lopašov č. 48

otec: Joannes Bederka ( Ján Bederka )

* 04.11.1861 Lopašov č. 27, sobáš 03.02.1885 v Radošovciach

matka: Maria Bederka - Gazsa ( Mária Bederková - Gaža )

* 22.02.1864 Lopašov č. 53

Bydlisko: Lopašovvek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Hamburg ( Nemecko )

Meno lode: Blucher

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 10. januára 1905

Poznámka:

Súrodenci: Casimirus * 1886 - † 1964 ( manželka Mária Filušová, sobáš 20.01.1913 ), Matheus * 1891 - † 1956, Barbara * 1893 - † 1974 ( manžel Eduard Filuš ), Vendelinus * 1899, Stefania * 1902 - † 1968 - Bederka.

Manžel: Štefan Čech, sobáš 09.02.1914 v Radošovciach.

19. Anna Bederka, Anna Nyukovics ( Ňukovičová ) rod. Bederková

Anna Janúfková rod. Bederková

Anna Bederka

* 8. januára 1870 Lopašov č. 5

otec: Paulus Bederka ( Pavol Bederka )

matka: Eva Kralovics ( Eva Královičová )

( sobáš 26.06.1866 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašovvek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Bremen

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. novembra 1902

Poznámka:

Vdova po Michalovi Nyukovics ( Ňukovič ) z Rovenska - prvý sobáš 23.09.1901 v Radošovciach.

Druhý manžel Alexius Janúfka, sobáš 01.06.1908 v Radošovciach.

Súrodenci: Elisabetha * 1867, Theresia * 1872 - Bederka.

Deti z prvého manželstva s Michaelom Nyukovicsom: Paulina * 1902,

Anna * 1904, Maria * 1904 - Ňukovič.

Deti z druhého manželstva s Alexiusom Janúfkom: Appolonia * 1899,

Thomas * 1912 - Janúfka.

Vnuci: Stanislav Janúfka, Ján Janúfka.

20. Mária Bederková, Maria Bederka

Maria Bederka

* 22. januára 1896 Lopašov č. 27

otec: Antonius Bederka ( Anton Bederka )

matka: Elisabetha Starych ( Alžbeta Starychová )

Bydlisko: Lopašovvek: 7 rokov, stav: -

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Königin Luise

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 27. februára 1903

21. Štefan Bederka, Stefan Bederka

Stephanus Bederka

* 15. apríla 1876 Lopašov č. 55

otec: Michael Bederka ( Michal Bederka )

matka: Maria Vrablicz ( Mária Vrablicová )

Bydlisko: Lopašovvek: 26 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Koln

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 1. marca 1902

Poznámka:

Súrodenci: Stephanus * 1867, Joannes * 1868, Mathias * 1872,

Stanislavius* 1878 - Bederka.

22. Terézia Bederková rod. Hurbanová, Theresia Bederka

Theresia Hurban

* 13. októbra 1890 Lopašov č. 55

otec: Stephanus Hurban ( Štefan Hurban )

matka: Anna Kralovics ( Anna Královičová )

Bydlisko: Lopašovvek: 23 rokov, stav: vydatá

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: George Washington

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 3. augusta 1914

Poznámka:

Súrodenci: Elisabetha * 1886, Michael * 1887, Andreas * 1888, Thomas * 1895 - Hurban..

Manžel: Ignatius Bederka ( sobáš 20.11.1906 v Radošovciach, otec: Thomas Bederka, matka:

Maria Stepanovszky ).

Deti: Ernestus * 1909, Josephina * 1911, Felix * , Kamil * - Bederka.

Vnuci: Oľga Starychová * 1936, Jozefína Šikulová * 1939, Salézia Madáková * , Jozef * 1952,

Ján * 1957 - Bederka.

23. Anton Bederka, Antonius Bederka

Prvá cesta do USA :

Bydlisko: Lopašovvek: 41 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Königen Luise

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 27. februára 1903

Druhá cesta do USA :

Bydlisko: Lopašovvek: 57 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Le Havre ( Francúzsko )

Meno lode: La Savoie

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. februára 1920

24. Stefan Bederka, Štefan Bederka

Stephanus Bederka

Bydlisko: Lopašovvek: 15 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Le Havre ( Francúzsko )

Meno lode: La Savoie

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. februára 1920

25. Rupert Bederka

Bydlisko: Lopašovvek: 8 rokov, stav: -

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Lahn

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 26. októbra 1899

26. Zuzana Bederková, Zuzana Bederka

Susanna Bederka

Bydlisko: Lopašovvek: 11 rokov, stav: -

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Barbarossa

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 27. apríla 1904

27. Katarína Malatinská, Kata Malatinsky

Catharina Malatinszky

Bydlisko: Lopašovvek: 25 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Fridrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. mája 1906

28. Mária Malatinská, Maria Malatinsky

Maria Malatinszky

* 8. augusta 1889 Lopašov č. 23

otec: Michael Malatinszky ( Michal Malatinský )

matka: Rosalia Koritar ( Rozália Koritárová )

Bydlisko: Lopašovvek: 15 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Kaiser Wilhelm der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 20. apríla 1904

Poznámka:

Súrodenci: Alexius * 1884, Antonius * 1885, Joannes * 1888, Johanna * 1891 - † 17.06.1970 Chropov

( manžel Paulus Špaček z Chropova, sobáš 15.05.1911v Radošovciach ), Gabriel * 23.03.1896, Dominicus * 03.08.1898 Lopašov č. 23 - † 21.02.1969 Lopašov ( manželka Mária Nejeschlebová ) -

Malatinszky.

29. Gregor Polák, Gregor Polak ( Rehor )

Gregorius Polák

* 12. februára 1884 Lopašov č. 44

otec: Paulus Polák in Vlcskovany ( Pavol Polák z Vlčkovan )

matka: Anna Koritar ( Anna Koritárová )

Bydlisko: Lopašovvek: 39 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Cherbourg ( Francúzsko )

Meno lode: Berengaria

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 12. októbra 1923

Poznámka:

Súrodenci: Maria * 08.12.1888, Justina * 28.04.1891 - † 14.11.1962,

Thomas * 04.12.1894 - Polák

30. Mária Poláková, Maria Polak

Mária Tokošová rod. Poláková

Maria Polák

* 8. decembra 1888 Lopašov č. 44

otec: Paulus Polák in Vlcskovany ( Pavol Polák z Vlčkovan )

matka: Anna Koritar ( Anna Koritárová )

Bydlisko: Lopašovvek: 15 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Kaiser Wilhelm der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 20. apríla 1904

Poznámka:

Súrodenci: Gregorius * 12.02.1884, Justina * 28.04.1891 - † 14.11.1962,

Thomas * 04.12.1894 - Polák.

31. Anna Morávková, Anna Moravek

Anna Morávek

* 23. marca 1881 Lopašov č. 8

† 14. júna 1959 Radošovce

otec: Joannes Moravek ( Ján Morávek )

matka: Rosalia Bederka ( Rozália Bederková )

( sobáš 06.11.1871 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašovvek: 23 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Rotterdam ( Holandsko )

Meno lode: Rotterdam

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 9. novembra 1904

Poznámka:

Súrodenci: Joannes * 1872, Margaritha * 1874, Michael * 1875, Joannes * 1872, Amalia * 1883,

Ludovica * 1885, Marthinus * 1887, Ludmila * 1902, Vendelinus * 18.02.1903 Lopašov č. 3 -

( prvý sobáš 16.05.1927 - prvá manželka Johanna Kudláčová, druhý sobáš 28.01.1936 - druhá

manželka Serafína Bederková ) - Morávek. Manžel: Vendelinus Chocholacsek ( Vendelín Chocholáček ) z Radošoviec č. 17, sobáš 10.11.1909 v Radošovciach. Deti: Joannes * 1910, Vendelinus * 1911, Gisella * 1912 - Chocholacsek..

32. Amália Morávková, Amalia Moravek

Amalia Moravek

* 1. júla 1883 Lopašov č. 8

otec: Joannes Moravek ( Ján Morávek * 1846 Lopašov č.26 )

matka: Rosalia Bederka ( Rozália Bederková * 22.12.1847 Lopašov č.23 )

( sobáš 06.11.1871 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašovvek: 27 rokov, stav: vydatá

Prístav odchodu do USA: Rotterdam ( Holandsko )

Meno lode: Noordam

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 4. marca 1910

Poznámka:

Súrodenci: Joannes * 1872, Margaritha * 1874, Michael * 1875, Joannes * 1872, Anna * 1881,

Ludovica * 1885, Marthinus * 1887, Ludmila * 1902, Vendelinus * 18.02.1903 Lopašov č. 3 -

( prvý sobáš 16.05.1927 - prvá manželka Johanna Kudláčová, druhý sobáš 28.01.1936 - druhá

manželka Serafína Bederková ) - Morávek.

Manžel: Franciscus Martinkovics ( František Martinkovič z Rohova ),

sobáš 28.04.1902 v Radošovciach.

Deti: Angela Martinkovics * 1905.

33. Bonifác Mikula, Bonifacz Mikula

Bonifatius Mikula

* 4. júna 1889 Lopašov č.1

otec: Josephus Mikula ( Jozef Mikula * 1861 Lopašov č.2 )

matka: Maria Bederka ( Mária Bederková * 1865 Lopašov č.27 )

( sobáš 03.02.1885 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašovvek: 23 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Neckar

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 15. februára 1913

Poznámka:

Súrodenci: Rudolphus * 1886, Michael * 1887, Salesia Francisca * 28.01.1892 - 25.03.1925 Rovensko

( prvé manželstvo - manžel Cypriánus Mikula, sobáš 20.05.1913, druhé manželstvo - manžel Josephus

Kalamen z Rovenska ), Julianna *19.05.1894, Vincentius * 03.04.1897 ( sobáš 25.10.1921 Koválov -

manželka Gabriela Labaš ), Augustinus * 24.08.1899 ( sobáš 29.04.1921 - manželka Anna Bederka -

Juračková ), Josephus * 02.09.1901 ( sobáš 06.02.1928 - manželka Aurélia Gajdúšek zo Smrdák ) ,

Stephanus * 15.08.1903, Agnes * 03.01.1906 ( sobáš 28.09.1925 - manžel Josephus Kalamen zo

Sobotišťa ), Antonius * 11.07.1908 ( sobáš 30.10.1932 - manželka Ernestina Malatinská ), Michael

* 29..09.1910 ( od 29.06.1943 u rehole Saleziánov v Skalici ) - Mikula.

34. Salézia Františka Mikulová, Franziska Mikula

Salézia Františka Mikulová rod. Mikulová

Salézia Františka Kalamenová rod. Mikulová

Salesia Francisca Mikula

* 28. januára 1892 Lopašov č.1

† 25. marca 1925 Rovensko

otec: Josephus Mikula ( Jozef Mikula * 1861 Lopašov č.2 )

matka: Maria Bederka ( Mária Bederková * 1865 Lopašov č.27 )

( sobáš 03.02.1885 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašovvek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Main

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 21. decembra 1907

Poznámka:

Súrodenci: Rudolphus * 1886, Michael * 1887, Julianna *19.05.1894, Vincentius * 03.04.1897

( sobáš 25.10.1921 Koválov - manželka Gabriela Labaš ), Augustinus * 24.08.1899 ( sobáš 29.04.

1921 - manželka Anna Bederka - Juračková ), Josephus * 02.09.1901 ( sobáš 06.02.1928 - manželka

Aurélia Gajdúšek zo Smrdák ) , Stephanus * 15.08.1903, Agnes * 03.01.1906 ( sobáš 28.09.1925 -

manžel Josephus Kalamen zo Sobotišťa ), Antonius * 11.07.1908 ( sobáš 30.10.1932 - manželka

Ernestina Malatinská ), Michael * 29.09.1910 ( od 29.06.1943 u rehole Saleziánov v Skalici ) - Mikula.

Prvé manželstvo: manžel Cyprián Mikula * 24.09.1890 - † 10.06.1915 ( sobáš 20.05.1913 v Radošo-

vciach ).

Deti: Jozefína Bederková rod. Mikulová * 22.03.1914 - † 29.04.2010 ( manžel Klaudius Bederka *

28.08.1912 - † 21.09.1971 )

Vnuci: Cyprián * 1935, Štefan * 1937 - Bederka, Valéria Královičová rod. Bederková * 1944.

Druhé manželstvo: manžel Jozef Kalamen z Rovenska.

Deti: Jozef Kalamen * 19.03.1921 Rovensko - † 30.04.1947 Rovensko .

35. Juraj Mikula, György Mikula

Bydlisko: Lopašovvek: 35 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Friedrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 20. decembra 1906

36. Mária Holá, Marie Holy

Bydlisko: Lopašovvek: 28 rokov, stav: neuvedený

Prístav odchodu do USA: Amsterdam ( Holandsko )

Meno lode: Dubbeldam

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. júla 1892

Ďalej do zahraničia odišli:

37. Bernardína Vávrová rod. Hurbanová, Bernardina Vavra

Bernardína Hurban

* 7. mája 1914 Lopašov č.40

otec: Blasius Hurban ( Blažej Hurban )

* 2. februára 1886 Lopašov č. 40

matka: Rosalia Sramek ( Rozália Šrámková )

( sobáš 18.11.1912 )

Bydlisko: Alberta, Canada.

Poznámka:

Súrodenci: Mária, Albína Peričková rod. Hurbanová, Martína Praskačová rod. Hurbanová.

Manžel: Ľudevít Vávra - Kopčany.

Deti: Stanislav Vávra * 28.10.1937 ( Stanley Vavra ), Štefan Vávra ( Stevn Vavra ).

38. Františka Murcínová rod. Bederková,
Francisca Murciny ( Testora )

Francisca Bederka

* 3. októbra 1904 Lopašov č. 35

otec: Andreas Bederka ( Andrej / Ondrej / Bederka )

matka: Justina Vávra ( Justína Vávrová z Chropova )

Bydlisko: Toronto, Ontario, Canada.

Poznámka:

Súrodenci: Celestín Bederka * 19.05.1901 - † 23.01.1973, Johanna Vávrová rod. Bederková

* 24.05.1906 - † 14.07.1969, Alžbeta Juračková rod. Bederková * 22.11.1907 - † 09.07.1986,

Paulína Peričková rod. Bederková * 17.05.1908 - † 05.08.1994, Magdaléna Matuská rod.

Bederková * 12.05.1909 - † 27..07.1993, Serafína Morávková rod. Bederková * 29.11.1910 -

† 24.02.1997, Štefánia Bederková rod. Bederková, Hedviga Bederková * 21.07.1915 - † 24.02

1990, Ján Bederka * 10.05.1917, Peter Bederka * 30.6.1922.

Emigrácia po komunistickom prevrate 25. februára 1948:

39. Tomáš Vávra, Thomas Vavra ( Juračka )

Thomas Vávra

* 16. decembra 1913 Radošovce ( bydlisko Lopašov č. 41 )

otec: Florianus Vavra ( Florián Vávra z Chropova )

( * 02.05.1878 Chropov č. 112 - † 18.02.1943 Lopašov č. 42 )

matka: Susanna Bederka ( Zuzana Bederková z Lopašova )

( * 06.08.1885 Lopašov č.41 - † 10.10.1957 Lopašov č.42 )

apríl 1948 - emigrácia cez rieku Moravu do Rakúska ( Viedeň - americká

okupačná zóna )

Bydlisko: - do roku 1964: Canberra, Austrália.

- od roku 1965: Canelones, Uruguay.

Poznámka:

Súrodenci: Šimon Vávra * 22.10.1905 - † 03.11.1905, Hermína Šebestová rod. Vávrová

* 13.04.1907 - † 03.12.1990, Filoména Samková rod. Vávrová * 01.07.1908 - † 02.02.1946,

Alexander Vávra * 03.03.1911 - † 18.04.1994, Anton Vávra * 03.06.1912 - † 26.08.1983,

Mária Gajdošová rod. Vávrová * 01.10.1920 - † 15.07.1988, Marcela Bederková rod. Vávrová

* 05.04.1923 - † 20.05.1998.

Pramene:

 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7,

811 04 Bratislava 4

 1. Štátny okresný archív v Skalici, Kráľovská 16, 909 01 Skalica

 2. Matrika narodených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1852 - 1877

( Inv. č. 1838 )

 1. Matrika narodených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1878 - 1899

( Inv. č. 1839 )

 1. Matrika narodených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1899 - 1910

( Inv. č. 1839/ pokračovanie )

 1. Matrika sobášených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1852 - 1910

( Inv. č. 1841 )

 1. Ellis Island - americká databáza migrantov do USA

Spracoval: Vladimír BEDERKA

Účastníci 1. SV ( 27.07.1914 - 11.11.1918 ) z Lopašova, príslušníci Rakúsko - Uhorskej armády, ktorí v 1. SV bojovali na strane Centrálnych mocností ( Rakúsko - Uhorsko, Nemecko, Turecko, Bulharsko ) proti Dohodovým spojencom ( Rusko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Rumunsko, USA ) :

1. vojak Augustín ZIMKA ( Stouár )
* 26. augusta 1888 Lopašov č. 26
otec: Jozef Zimka
matka: Mária Malatinská
† 4. decembra 1978 Lopašov ( zomrel vo veku 90 rokov )
1. sobáš: 18. novembra 1912 v Radošovciach - manželka Mária Hurbanová
2. sobáš: 19. marca 1920 v Radošovciach - manželka Františka Hurbanová
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte.
2. vojak Blažej BEDERKA ( Gaža )
* 3. februára 1886 Lopašov č. 29
otec: Ján Bederka
matka: Mária Štepanovská
† 7. apríla 1975 Lopašov ( zomrel vo veku 89 rokov )
sobáš: 29. apríla 1912 v Radošovciach - manželka Lucia Jakubcová
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
3. vojak Andrej ( Ondrej ) PERIČKA
* 4. februára 1879 Lopašov č. 45
otec: Štefan Perička
matka: Alžbeta Bederková
† 20. februára 1962 Lopašov ( zomrel vo veku 83 rokov )
sobáš:5. mája 1903 v Radošovciach - manželka Ľudmila Štepanovská
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
4. vojak Anton BEDERKA ( Študent )
* 12. januára 1893 Lopašov č. 36
otec: Ján Bederka ( Študent )
matka: Rozália Bederková
† 16. mája 1976 Skalica ( zomrel vo veku 83 rokov )
sobáš: 27. novembra 1919 v Radošovciach - manželka Filoména Mikulová
Zúčastnil sa bojov na južnom balkánskom fronte ( Albánsko ), kde ochorel na maláriu a na talianskom fronte, kde bol zranený na pravej ruke črepinami od granátu.
5. vojak Eduard FILUŠ ( Maňa )
* 13. marca 1885 Lopašov č. 41
otec: Ján Filuš
matka: Mária Královičová
† 10. marca 1964 Lopašov ( zomrel vo veku 78 rokov )
sobáš: 20. januára 1913 v Radošovciach - manželka Barbara Bederková
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
6. vojak Andrej ( Ondrej ) HURBAN ( Skonc )
* 30. novembra 1888 Lopašov č. 40
otec: Štefan Hurban
matka: Anna Královičová
† 26. apríla 1957 Lopašov ( zomrel vo veku 68 rokov )
sobáš: 5. mája 1913 v Radošovciach - manželka Alžbeta Hurbanová
Zúčastnil sa bojov na západnom fronte ( Francúzsko ) .
7. vojak Matúš BEDERKA ( Švec )
* 22. februára 1874 Lopašov č. 28
otec: Štefan Bederka
matka: Mária Filušová
† 16. júna 1918 - vyhlásený za mŕtveho - zahynul v 1. SV
Sedria v Bratislave ako skutočnosť zistila, že menovaný zmiznutý sa zúčastnil vojny v rokoch 1915 - 1916 na ruskom bojisku, ako vojak bývalého honvedského pluku č. 15 a tam dňa 16. júna 1916 zmizol. Sedria ďalej zistila, že od tej doby, tedy viac ako 2 roky nedošlo žiadne zdelenie o tom, že by menovaný bol na živote. Sedria v Bratislave dňa 5. októbra 1927, Knapp v. r. sedrialný sudca, Č.: M 461/26/5.
sobáš: 21. novembra 1898 v Radošovciach - manželka Barbara Malatinská
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte.
8. vojak Anton HALAŠ
* 15. júna 1895 Lopašov č. 20
otec: Andrej ( Ondrej ) Halaš
matka: Eva Bederková
† 14. septembra 1958 Lopašov ( zomrel vo veku 63 rokov )
sobáš: manželka Genovéva Balážová
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
9. vojak Kristián HURBAN ( Marcina )
* 16. decembra 1899 Lopašov č. 39
otec: Martin Hurban
matka: Alžbeta Starychová
† zahynul v 1. SV
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
10. vojak Štefan POTÚČEK
* 1. augusta 1900 Lopašov č. 20
otec: Ján Potúček
matka: Anna Samková
† zahynul v 1. SV
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
11. vojak Stanislav Kostka POLÁK
* 13. novembra 1881 Lopašov č. 44
otec: Pavol Polák z Vlčkovan
matka: Anna Koritárová
† zahynul v 1. SV
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
12. vojak Ján BEDERKA ( Mlynár )
* 9. júla 1879 Lopašov č. 33
otec: Matej Bederka
matka: Anna Stoklasová
† 20. novembra 1968 Lopašov ( zomrel vo veku 89 rokov )
sobáš: 28. februára 1905 - manželka Agnete Bederková
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
13. vojak Augustín JAKUBEC ( Baránek )
* 27. augusta 1898 Lopašov č. 21
otec: Pavol Jakubec
matka: Rozália Bederková
† 15. októbra 1959 Lopašov ( zomrel vo veku 61 rokov )
sobáš: manželka Agneša Peričková
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.Pramene:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1

Vyslovujem srdečné poďakovanie starostovi obce Lopašov, pánovi Mariánovi BEDERKOVI, za poskytnutie potvrdenia - súhlasu Obecného úradu obce Lopašov, ktorý bol podmienkou pre štúdium vojenských historických archívnych materiálov.

Účastníci 2. SV ( 01.09.1939 - 02.09.1945 ) z Lopašova :

1. vojak Vladimír FILUŠ ( * 12.07.1921 - † 14.04.1999 )

2. vojak Ľudovít HALAŠ ( * 13.08.1922 - † 01.10.2004 )

3. vojak Blažej JURÍČEK ( * 01.02.1921 - † 28.08.1979 )

4. vojak Kamil BEDERKA ( * 22.06.1922 - † 21.08.1986 )

5. vojak Alojz BEDERKA ( * 07.08.1921 - † 07.031985 )

6. vojak Gracian BEDERKA ( * 10.12.1920 - † 18.07.1981 )

7. poručík Jozef HURBAN ( * 08.03.1917 - † 09.05.1945 )

8. vojak Anton HURBAN
príslušník armády 1. ČSR ( 1918 - 1938 )
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 30. mája 1915 Lopašov č. 10
otec: Ján HURBAN * 14. novembra 1867 Lopašov č. 10
matka: Julianna BEDERKOVÁ * 20. júna 1875 Lopašov č. 27
† vojak v zálohe stal sa nezvestným v Nemecku ( Veľkonemecká ríša ) v
roku 1944 ( podľa nar. Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava čís. 12.200/
1947, I. KR. 19/1947:/ - v Kmeňovom liste č. 15 - 183 - 221 - 37 zapísané dňa
25. marca 1947 )

Záznam o priebehu vojenskej služby :

20. marca 1937
Pri hlavnom odvode klasifikovaný ,,Schopný bez vady a odvedený" .
1. októbra 1937
Vybraný, zaradený a vtelený ( začlenený ) do 10. roty Pešieho pluku 39.
,,Výzvedný generála Grazianiho" Bratislava ako nováčik.
Vojak prezentovaný k vykonaniu prezenčnej služby.
28. októbra 1937
Vykonal vojenskú prísahu.
od 1. októbra 1937 - do 30. novembra 1937
Vykonal výcvik jednotlivca u 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála
Grazianiho" Bratislava.
od 1. decembra 1937 - 28. februára 1938
Vykonal výcvik s puškou u 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála
Grazianiho" Bratislava.
30. mája 1938
Menovaný strelcom z pušky.
od 30. decembra 1937 - do 6. januára 1938
Riadna dovolenka 8 dní Lopašov.
od 28. februára 1938 - 31. decembra 1938
Pokračoval vo výcviku u 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála
Grazianiho" Bratislava.
od 20. decembra 1938 - do 27. decembra 1938
Riadna dovolenka 8 dní Lopašov.
15. mája 1939
Premiestnený od 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála Grazianiho"
Bratislava k 2. stotine Pešieho pluku 4. Trnava. Dostal číslo kmeňového listu
299.
1. októbra 1939
Preložený do I. zálohy ako ,,vojak v zálohe" a pridržaný k mimoriadnemu
cvičeniu v zbrani.
10. novembra 1939
Vojak v zálohe prepustený do pomeru mimo činnej služby po vykonaní
mimoriadneho cvičenia v zbrani.
31. januára 1940
Prevedený do vojenskej služby v I. zálohe ako ,,vojak v zálohe".
1. októbra 1940
Premenovaný Peší pluk 4. v Trnave na Peší pluk 1. .
3. mája 1941
Vzatý a odovzdaný z kmeňového počtu Pešieho pluku 1. III. práporu do
evidencie Doplňovacieho okresného veliteľstva v Trnave.
23. júna 1941
Prezentovaný k výnimočnej činnej službe podľa § 27 branného zákona.
17. júla 1941
Vojak v zálohe premenovaná hodnosť na strelníka v zálohe.
18. septembra 1941
Prepustený do pomeru mimo činnú službu.
17. apríla 1944
Prezentovaný k výnimočnej činnej službe podľa § 27 branného zákona.
6. mája 1944
Odišiel do poľa so štábnou rotou Pešieho pluku 4. na východ štátu ( 1. SR ).
25. marca 1947
Vojak v zálohe stal sa nezvestným v Nemecku v roku 1944 podľa nar. DOV
Trnava čís. 12.200/ 1947. , I: KR. 19/1947:/.
11. apríla 1947
Kmeňový list č. 15 - 183 - 221 - 37 ukončený 11. apríla 1947, náhradný prápor
Peší pluk 17. Pezinok, Veliteľ náhradného práporu.


Pramene:
Číslo kmeňového listu 15 -183 - 221 - 37 na meno Antonín Hurban, Domovské
doplňovacie okresné veliteľstvo Bratislava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04
Bratislava 2

Účastníkov 1. SV ( vojakov, okrem dôstojníkov ) 1.SV ( 27.07.1914 - 11.11.1918) nemožno zistiť, nakoľko archívne kmeňové doklady vojakov 1. SV boli v období komunistického režimi skartované.

1. vojak Vladimír FILUŠ
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 12. júla 1921 Lopašov č. 47
otec: Eduard Filuš
matka: Barbara Filušová rod. Bederková

† 14. apríla 1999 ( zomrel vo veku 77 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
29. apríla 1942
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1942
Povolaný na vojenskú službu DOV Trnava
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1942 - do 15. novembra 1942
Zaradený k 1. delostreleckému pluku DOV Trnava, kde vykonával
základný výcvik vojaka.
od 16. novembra 1942 - do 15. mája 1943
Zaradený k 1. delostreleckému pluku 5. batérii, ako obsluha dela.
od 16. mája 1943 - do 13. decembra 1945
Zaradený u 1. delostreleckého pluku do kuchyne mužstva, ako
výpomocný kuchár.
od 10. decembra 1943 - do 10. mája 1944
Zúčastnil sa bojov s 1. delostreleckým plukom, ako obsluha dela
u Alexandrovky na Ukrajine.

( bývalá Ukrajinská sovietska socialistická republika - jedna z
republík ZSSR - Zväzu sovietskych socialistických republík )

14. decembra 1945
Prepustený do zálohy.
Poznámka:
manželka: Školastika Filušová rod. Bederková * 1924
deti: Július Filuš
Miroslav Filuš
Margita Bederková rod. Filušová * 1958

Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 562 na meno Vladimír Filuš
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2

2. vojak Ľudovít HALAŠ
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 13. augusta 1922 Lopašov č. 25
otec: Anton Halaš
matka: Genovéva Halašová rod. Bederková

† 1. októbra 2004 ( zomrel vo veku 82 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. marca 1943
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943
Povolaný do vojenskej služby DOV Trnava k 1. JPO
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
( 1. JPO - 1. jazdecký prezvedný / prieskumný / oddiel )
od. 2. októbra 1943 - do 14. novembra 1943
Vykonal základný vojenský výcvik jednotlivca u
1. jazdeckého prezvedného oddielu.
od 15. novembra 1943 - do 6. marca 1945
Zaradený k 1. JPO 2. JE ako jazdec.
( 2. JE - 2. jazdecký eskadrón )
od 14. septembra 1944 - do 11. novembra 1944
Zúčastnil sa Slovenského národného povstania s

2. jazdeckým eskadrónom ako vojak v kraji Telgárt
( oblasť Nízkych Tatier ) .
Poznámka:
manželka: Mária Halašová rod. Bederková * 1935 - † 2004
deti:
Štefánia Vrablecová rod. Halašová * 1959
Anton Halaš * 1964


Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 557 na meno Ľudovít Halaš
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2
3. vojak Blažej JURÍČEK
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 1. februára 1921 Lopašov
otec: Vilibald Juríček
matka: Angela Juríčková rod. Balážová

† 28. augusta 1979 ( zomrel vo veku 58 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
13. apríla 1942
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943

Povolaný do základnej vojenskej služby DOV Trnava
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1942 - do 16. novembra 1942
Pridelený k 1. delostreleckému pluku 5. batérii, kde vykonával
základný vojenský výcvik, cvičený ako obsluha dela.
od mája 1943 - do novembra 1944
Zúčastnil sa bojov s 5. delostreleckým plukom ako jazdec
na východnom fronte .
30. mája 1945
Podľa vlastnej výpovede sa vrátil z koncentračného tábora
Linz
 ( Horné Rakúsko ) .
1. októbra 1945
Preložený do zálohy a ponechaný v činnej službe.

14. decembra 1945
Prepustený z činnej služby.
Poznámka:
manželka: Anastázia Juríčková rod. Milotová * 1925
deti:
Ľudmila Mináriková rod. Juríčková * 1947
Félix Juríček * 1952
Ján Juríček * 1952
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 560 na meno Blažej Juríček
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2
4. vojak Kamil BEDERKA
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 22. júna 1922 Lopašov č. 27
otec: Ignác Bederka
matka: Terézia Bederková rod. Hurbanová

† 21. augusta 1986 ( zomrel vo veku 64 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. marca 1943
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943

Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. marca 1943
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943
Povolaný do vojenskej služby DOV Trnava k
1. delostreleckému pluku .
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 10. decembra 1943 - do 14. januára 1944
Konal základný strelecký výcvik.
od 10. decembra 1943 - do 31. januára 1944
Prekonal základný výcvik vojaka jednotlivca.
od 1. februára 1944 - do 1. apríla 1944
Cvičený ako jazdný.
od 5. marca 1945 - do 9. mája 1945
Zúčastnil sa bojov s 265. peším plukom, ako pomocník ŤG
( ŤG - ťažký guľomet ) pri meste Nowa Sucha, v Bielsku, Racibórzi

( Poľsko ) a v Ostrave.
V roku 1945 bol zranený črepinami míny pod ľavou lopatkou.
od 28. novembra 1945 - do 8. marca 1946
Pridelený k 207. delostreleckému pluku 5. batérii, kde vykonával
službu strážneho.
8. marca 1946
Prepustený do pomeru mimo činnej služby.
1. apríla 1946
Preložený do zálohy.
Udelené vyznamenania:
V roku 1945 - udelené ,,Vyznamenanie ČA za odvahu "

( Medaila ,, Za odvahu ", ČA - Červená armáda )
V roku 1946 - udelená ,, Pamätná medaila Radu SNP "
( SNP - Slovenské národné povstanie )
Poznámka:
manželka: Štefánia Bederková rod. Hurbanová * 1932
deti:
Salézia Madáková rod. Bederková * 1951
Mgr. Jozef Bederka * 1955
JCLic. Ján Bederka * 1956
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 569 na meno Kamil Bederka
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2
5. vojak Alojz BEDERKA
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 7. augusta 1921 Lopašov č. 8
otec: Dionýz Bederka
matka: Justína Bederková rod. Mikulová

† 7. marca 1985 ( zomrel vo veku 64 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. apríla 1942
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1942
Povolaný do pracovnej služby DOV Trnava a pridelený k
3. pracovnému práporu .
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1942 - do 7. februára 1943
Konal základný výcvik jednotlivka ako strelec u 3. pracovného
práporu DVO Trnava.
15. novembra 1942
Konal základný peší výcvik v družstve a čate u 3. pracovného
práporu a bol pridelený na manuálne práce do leteckej továrne.
od 8. februára 1943 - do 24. augusta 1943
Pridelený k zapracovaniu do leteckej továrne Čenstochová

( poľsky Czestochowa, nemecky Tschenstochau ) - stredné Poľsko
tkz. Generálny gouvernement ( gubernát ) pod patronátom Nemecka
( Nemeckej ríše, neskoršie Veľkonemeckej ríše ).

od 25. augusta 1943 - do 15. novembra
Pridelený ako pomocník do leteckej továrne Čenstochová

( poľsky Czestochowa, nemecky Tschenstochau ) - stredné Poľsko
tkz. Generálny gouvernement ( gubernát ) pod patronátom Nemecka
( Nemeckej ríše, neskoršie Veľkonemeckej ríše ).


29. augusta 1944
Prerušil vojenskú službu v dôsledku vojenských udalostí ( SNP ).
od 19. januára 1945 - do 30. marca 1945
Zúčastnil sa bojov s 1. Československou divíziou v severnom
Taliansku, ako strelec ĽG ( ĽG - ľahký guľomet ).

Poznámka:
manželka: Štefánia Bederková rod. Hurbanová * 1920 - † 2006
deti:
Pavlína Bederková * 09.07.1945 - † 08.08.1945
Eugen Bederka * 1946
Mária Slobodová rod. Bederková * 1949
Valéria Mécsešová rod. Bederková * 1956
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 552 na meno Alojz Bederka
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2


6. vojak Gracian BEDERKA
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 10. decembra 1920 Lopašov č. 38
otec: Anton Bederka
matka: Filoména Bederková rod. Mikulová

† 18. júla 1981 Skalica ( zomrel vo veku 60 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
15. apríla 1941
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
Pridelený k Správa západnej pracovnej skupiny 1. pracovný prápor.
1. októbra 1941
Povolaný do pracovnej služby DOV Trnava a pridelený k
1. pracovnému práporu Nitra.
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1941 - do 30. novembra 1941
Konal základný výcvik jednotlivka a špeciálny výcvik s nástrojom
u 1. pracovného práporu ZPS Nitra.
( ZPS Nitra - Zbor pracovnej služby Nitra )
od 15. novembra 1941 - do 30. septembra 1943
Konal základný peší výcvik v družstve a čate u 1. pracovného práporu
po dobu 6 týždňov a pridelený bol k 11. pracovnému práporu, kde vykonával strážnu a dozornú službu.
od 22. februára 1942 - do 23. augusta 1943
Konal strážnu službu u 11. pracovného práporu Nové Mesto nad Váhom.
20. apríla 1943
Premenovaná hodnosť pracovník na ,,tvorník".
od 3. septembra 1943 - do 18. marca 1944
1. pracovný prápor Nitra - vrátený ako tvorník.
od 19. marca - do 19. augusta 1945
Odoslaný do poľa k technickej brigáde, kde vykonával manuálnu prácu.
30. augusta 1945
Prepustený do pomeru mimo činnú službu.
Poznámka:
manželka: Marcela Bederková rod. Vávrová * 1923 - † 1998
deti:
Emil Bederka * 27.03.1952 - † 20.06.1952
Mária Bederková * 04.04.1953 - † 03.11.1953
Olga Hroncek rod. Bederková * 1954
Ing. Vladimír Bederka * 1959
Anton Bederka * 1963
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 547 S 24/79 na meno Gracian Bederka
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2

7. poručík Jozef HURBAN
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 8. marca 1917 Lopašov č. 40
otec: Ondrej Hurban
matka: Alžbeta Hurbanová rod. Hurbanová

† 9. mája 1945 - bol vyhlásený za mŕtveho, zomrel ako 27 ročný na na neznámom mieste
( v Radošovskej matrike zomretých je uvedený ako ,, por. Ing. Jozef Hurban " )
Vzdelanie:
Reálne gymnázium s maturitou
1. semester - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave
Znalosť jazykov: Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk .
Záznam o priebehu vojenskej služby :
23. marca 1938
Odvod na DDOV Bratislava - ,, Schopný bez vady a odvedený "
( DDOV - Domovské doplňovacie okresné veliteľstvo )
Vybraný pre Peší pluk 7. ,, Tatranský "
1. októbra 1938
Zaradený k Pešiemu pluku 7. ,, Tatranskému " k 3. rote ako vojak.
Povolený odklad nástupu prezenčnej služby do roku 1939.
10. januára 1940
Povolaný k výkonu prezenčnej služby k Pešiemu pluku 5. k náhradnej
rote Trenčín .
Vojakovi priznaný názov ,, vojak ašpirant ".
31. januára 1940
Premiestnený k 3. rote
od 10. januára 1940 - do 17. februára 1940
Konal výcvik jednotlivca u Pešieho pluku 8. 5. roty .
od 20. februára 1940 - do 28. júna 1940
Absolvoval poddôstojnickú školu .
15. júna 1940
Premiestnený k Pešiemu pluku 2. 8. rote Trenčín.
16. júna 1940
Povýšený do hodnosti ,, slobodník ašpirant ".
od 8. júla 1940 - 28. októbra 1940
Vykonal prípravný kurz pre dôstojníkov v zálohe v Nitre .
od 29. októbra 1940 - do 15. novembra 1940
Bol inštruktorom nováčikov u Pešieho pluku 8. 2. roty Trenčín .
od 18. novembra 1940 - 23. mája 1941
Absolvoval oddelenie pre výchovu dôstojníkov v zálohe v Nitre .
27. júna 1941
Odišiel do poľa k 2. rote.
1. septembra 1941
Povýšený na ,, dôstojníka zástupcu prezenčnej služby " .
13. septembra 1941
Ukončil školu pre výchovu záložných dôstojníkov Malé Jerczyki.
Vojenská akadémia 1. rota pre výchovu dôstojníkov v zálohe.
10. januára 1942
Preložený do I. zálohy a pridržaný k výnimočnej činnej službe na čas potreby.
Dôstojník zástupca ašpirant v zálohe odovzdaný do evidencie DOV Trnava.
1. marca 1942
Dôstojník zástupca ašpirant v zálohe vymenovaný za ,, poručíka pechoty v zálohe ".
7. júna 1942
Vrátil sa z poľa.
24. júna
Prepustený z výnimočnej činnej služby.
1. októbra 1942
Prijatý do vojenského vysokoškolského internátu .
3. októbra 1942
Odovzdaný vysokoškolskému vojenskému internátu .
15. februára 1943
Vydaný ,, Vojenský osobný preukaz č. 495/1943 " .
30. septembra 1944
Odišiel z Vojenskej akadémie .
9. mája 1945
Vyhlásený za mŕtveho.
Udelené vyznamenania:
29. marca 1942
Udelené ,, Pochvalné uznanie od veliteľa RD za statočné chovanie sa pri odrazení nepriateľskej prepadovej jednotky " .
1. marca 1943

Udelená ,, Medaila východu ". Stuha doručená.
25. januára 1944
Udelené ,, Vyznamenanie za hrdinstvo 3. stupňa a pamätný odznak ".
Udelené ,, Vyznamenanie 1. stupňa za poľné ťaženie proti nepriateľovi ".
4. apríla 1944

Vyznamenaný veliteľom RD ,, Medailou za hrdinstvo 1. stupňa Pešieho pluku 2.".
Poznámka:
Súrodenci:
Mária Mikulová rod. Hurbanová * 1919 - † 2010
Fridolín Hurban * 1926 - † 1992
Pramene:
Číslo kmeňového listu : 1310, poradové číslo protokolu : 209/SK na meno poručík Jozef Hurban
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2

Spracoval: Vladimír BEDERKA

V Bratislave dňa 23. októbra 2013

holera v Lopašove prepukla 13. augusta 1866. Je to nebezbečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae. Človek sa infikuje pitnou vodou znečistenou výkalmi, alebo kontaminovanými potravinami, najčastejšie nedostatočne tepelne upravenými. V priebehu jedného mesiaca od 13. augusta 1866 - do 16. septembra 1866 v Lopašove na choleru zomrelo 28 ľudí, z toho 15 mužov, 10 žien a 3 deti. V Radošovciach zomrelo na choleru 80 ľudí, vo Vieske 9 ľudí, v Oreskom 11 ľudí, vo Vidovanoch 24 ľudí a vo Vlčkovanoch 26 ľudí. Zo začiatku chorí na choleru boli zaopatrovaní sviatosťami zomierajúcich. Neskôr bola chorým udelená generálna absolúcia ( hromadné rozhrešenie ). Zomrelí boli pochovávaní na cintoríne v Lopašove.

Obete cholery v Lopašove v roku 1866 :

† 13. augusta 1866 - Ján ZÁMEČNÍK, 64 ročný vdovec, Lopašov č. 30, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 15.08.1866.

† 25. augusta 1866 - Michal STARYCH, 80 ročný, vdovec po Zuzane Vojtechovej, Lopašov č. 17, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 27.08.1866.

† 26. augusta 1866 - Juraj HOLÝ, 82 ročný vdovec, Lopašov č. 27, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 27.08.1866.

† 26. augusta 1866 - Ján BEDERKA, 65 ročný, manžel Alžbety Smetanovej, Lopašov č. 48, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 28.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Pavol HODINA, 70 ročný vdovec po Alžbete Šandorovej, Lopašov č. 22, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Martin STARÝ, 28 ročný, dva roky manžel Márie Starej, Lopašov č. 22, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Anna STARÁ rod. HODINOVÁ, 31 ročná, manželka Antona Starého, Lopašov č. 22, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Jozef FILUŠ - Banďula, 78 ročný vdovec, Lopašov č. 28, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 29. augusta 1866 - Martin STARYCH, 36 ročný, vdovec po Alžbete Janúfkovej, Lopašov č. 44, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 31.08.1866.

† 29. augusta 1866 - Ján HOJSÍK, 48 ročný, manžel Kataríny Starychovej, Lopašov č. 17, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 31.08.1866.

† 29. augusta 1866 - Anton KORITÁR, 38 ročný, manžel Márie Starychovej, Lopašove č. 18, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 31.08.1866.

† 31. augusta 1866 - Michal STARYCH, 40 ročný, manžel Márie Filušovej, Lopašov č. 4, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 02.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Michal BEDERKA, 50 ročný, manžel Kataríny Vlčekovej, Lopašov, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 02.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Katarína HOJSÍKOVÁ rod. STARYCHOVÁ, 43 ročná vdova, Lopašov č. 17, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 02.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Mária PODEŠVOVÁ, 21 ročná slobodná, dcéra Michala Podešvu a Kataríny Vlčekovej, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 03.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Mária BEDERKOVÁ, 23 ročná slobodná, dcéra Jozefa Bederku, Lopašov, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 03.09.1866.

† 2. septembra 1866 - Martin BEDERKA, 24 ročný slobodný, Lopašov č. 6, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 03.09.1866.

† 2. septembra 1866 - Mária VÁVROVÁ, 10 ročná, dcéra Michala Vávru a Márie Mikúšovej, Lopašov č. 24, pochovaná na cintoríne v Lopašove 03.09.1866.

† 3. septembra 1866 - Anna BEDERKOVÁ, 8 ročná, dcéra Jána a Márie Bederkových, Lopašov, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 05.09.1866.

† 3. septembra 1866 - Ján PERIČKA, 68 ročný vdovec po Márii Hurbanovej, Lopašov č. 45, pôchovaný na cintoríne v Lopašove dňa 05.09.1866.

† 3. septembra 1866 - Mária BEDERKOVÁ, 5 ročná, dcéra Márii Bederkovej rodenej Škvorákovej, Lopašov č. 19, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 05.09.1866.

† 4. septembra 1866 - Michal HURBAN, 58 ročný, manžel Márii Šáchorovej, Lopašov č. 16, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 06.09.1866.

† 7. septembra 1866 - Zuzana BEDERKOVÁ rod. ŠANDOROVÁ, 45 ročná, manželka Jána Bederku - Dudíka ( Študent ), Lopašov č. 35, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 11.09.1866.

† 10. septembra 1866 - Anna BEDERKOVÁ, 70 ročná vdova, Lopašov č. 42, pochovaná na cintoríne v Lopašove 11.09.1866.

† 12. septembra 1866 - Katarína PODEŠVOVÁ rod. VLČEKOVÁ, 62 ročná, vdova po Michalovi Podešvovi, Lopašov č. 10, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 13.09.1866.

† 16. septembra 1866 - Mária HURBANOVÁ rod. BEDERKOVÁ, 45 ročná, manželka Jozefa Hurbana, Lopašov č. 49, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 17.09.1866.

† 16. septembra 1866 - Mária ŠANDOROVÁ rod. KLIMENTOVÁ, 75 ročná, vdova po Antonovi Šandorovi, Lopašov č. 35, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 17.09.1866.

Pramene:

Matrika zomretých Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce, zväzok 1852 - 1877 ( Inv. č. 1837 ), Matricula defunctorum 1852 - 1877.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1.

Spracoval: Vladimír BEDERKA

V Bratislave dňa 3. novembra 2013

Pozemková kniha obce Lopašov z rokov 1864 - 1866 ( Lopasov helység hatarának ó állopotú Telekhönyve 1864 - 1866, Grundbuch des alten Standes der Dorf Gemeinde Lopasov 1864 - 1866, Parzellen Protocoll ) uvádza v extraviláne obce Lopašov tieto názvy jednotlivých polí, parciel a honov ( orná pôda, vinohrady, lesné pozemky, pasienky a lúky ):
1. Chmelinecz ( Predný Chmelinec, Stredný Chmelinec, Zadný Chmelinec )
2. Konopnicze v Podluzsí ( Konopnice v Podluží - Konopnice v Podužách )
3. Rubanicza v Podluzsí ( Rúbanica v Podluží - Rúbanica v Podužách )
4. Podluzsi ( Podluží - Poduží )
5. Zelnicza ( Zelnica )
6. Nad podluzsi ( Nad podluží - Nad poduží )
7. Nowá Hora ( Nová hora )
8. Pole u Ondrowich Jarka ( Pole u Ondrových jarka - Ondrovčáky )
9. Obecnicza ( Obecnica - v súčasnosti futbalové ihrisko )
10. Lazek ( Lázek - Uázek )
11. Kratke Padjelki ( Krátke - Malé Padelky - Maué Padzeuky )
12. Welke Padjelky ( Veľké Padelky - Veľké Padzeuky )
13. Bukowina ( listnatý les ,,Bukovina" o výmere 103 756 m2 tvorený
listnatými drevinami - dubmi, hrabmi a bukmi vo vlastníctve obyvateľov
obce Lopašov a ostatných vlastníkov )
14. Wrch Chrapacsa ( Vrch Chrapáča )
( V súčasnosti Chrapáč - ,,Bor" - ihličnatý les borovice lesnej a borovice
čiernej vo vlastníctve štátnych lesov. Najvyššie položené miesto / 355
m n. m. / v chotári - extraviláne obce Lopašov. )
15. Chrapacs ( Chrapáč )
16. Pod Chrapacsem ( Pod Chrapáčom - Pod Chrapáčem )
17. Niwky pod Chrapacsem ( Nivky pod Chrapáčom - Nivky pod Chrapáčem )
18 .Kopanicze ( Kopanice )
19. Wiwozne luky ( Vývozné lúky )
20. Kuntowe luky ( Kuntove lúky )
21. Mlecsnicza ( Mliečnica - Mléčnica )
22. Predne a zadne haje ( Predné a zadné háje )
23. Dolne luky ( Dolné lúky )
24. Zahumenicza ( Záhumenica )
25. Hajzske - Winohrady ( Hajské - Vinohrady )
26. Puszte szady ( Pusté sady )
27. Pod Szadky ( Pod Sadky )
28. Stvrte pole ( Štvrté polia - Štvrté pola )
29. Hlboke Sztoky ( Hlboké stoky - Huboké štoky)
30. Niwky od Chropowa ( Nivky od Chropova )
31. Predne a zadne djele ( Predné a zadné diely - Predné a zadné dzíuy -
Nad podluží )
32. Sztara Hora ( Stará hora )
33. Baryna ( Barina )
34. Pole nad Barynu ( Pole nad Barinou - Pole nad Barinú )
35. Dolne luki ( Dolné lúky )
36. Zahradki ( Záhradky )
37. Nad Majerem ( Nad majerom )
Pozemková kniha obce Lopašov z rokov 1864 - 1866 ďalej uvádza týchto vlastníkovpozemkov v extraviláne obce Lopašov:
1. Martinus HURBAN, Lopašov č. 2
2. Michael SZTARICH, Lopašov č. 4
3. Paul BEDERKA - Ponevacs ( Ponevač ), Lopašov č. 5
4. vdova Anna WAWRA po Antoniusovi Bederkovi, Lopašov č. 6
5. Michael PODESVA ( Podešva ), Lopašov č. 10
6. Paulus ZIMKA - molitor ( mlynár ), Lopašov č. 11
7. Josephus BEDERKA - Gazsa ( Gaža ), Lopašov č. 12
8. Antonius ZIMKA - molitor ( mlynár ), Lopašov č. 11
9. Josephus BEDERKA, Lopašov č. 16
10. Johann HOJSZIK ( Hojsík ), Lopašov č. 17
11. Johann KORITAR, Lopašov č. 18
12. Antonius KORITAR, Lopašov č. 18
13. vdova Katharina BARTOSSIK ( Bartošík ) po Antoniusovi Bederkovi,
Lopašov č. 19
14. vdova Maria SKVORAK ( Škvorák ) po Martinusovi Bederkovi,
Lopašov č. 19
15. Josephus BEDERKA - Buczni ( Búcni ), Lopašov č. 20
16. Paul BEDERKA - Baranek ( Baránek ), Lopašov č. 21
17. Antonius SZTARICH ( Starych ), Lopašov č. 22
18. Johann MALATINSZKY - horni ( horný ), Lopašov č. 23
19. Josephus WAWRA ( Erben ), Lopašov č. 24
20. Paulus HOLLY, Lopašov č. 27
21. Johann BEDERKA u Holeho ( u Holého ), Lopašov č. 27
22. Josephus FILUS - Bangyula ( Filuš - Banďula ), Lopašov č. 28
23. Martinus STEPANOVSZKY ( Štepanovský ), Lopašov č. 29
24. Martinus ZAMECSNIK ( Zámečník ), Lopašov č. 30
25. Ignatz JURICSEK ( Juríček ), Lopašov č. 32
26. Paulus HURBAN, Lopašov č. 33
27. Martinus BEDERKA, Lopašov č. 37
28. Johann BEDERKA - Buczni ( Búcni ), Lopašov č. 20
29. Antonius BEDERKA, Lopašov č. 34
30. Johann BEDERKA - Student ( Študent ), Lopašov č. 35 / 38
31. Johann MALATINSZKY - dolni ( dolný ), Lopašov č. 36
32. Josephus JURICSEK ( Juríček ), Lopašov č. 37
33. Johann HURBAN, Lopašov č. 39
34. Martinus HURBAN, Lopašov č. 39
35. Josephus HURBAN po Johannovi, Lopašov č. 40
36. Josephus HURBAN po Josephusovi, Lopašov č. 40
37. Josephus FILUS - Manya ( Filuš - Maňa ), Lopašov č. 41
38. Johann FILUS - Manya ( Filuš - Maňa ), Lopašov č. 41
39. vdovec Johann FILUS - Bangyula ( Filuš - Banďula ), Lopašov č. 43
40. Martinus SZTARICH ( Starych ), Lopašov č. 44
41. Johann PERICSKA ( Perička ), Lopašov č. 45
42. Martinus KRALIK Erben, Lopašov č. 46
43. Matheus ZUCHNA, Lopašov č. 47
44. Johann BEDERKA - Szmetana ( Smetana ), Lopašov č. 48
45. nobilis Stephanus HORVATH, ( nobilis - šľachtich ), Lopašov č. 49
46. nobilis Josephus PAPP ( nobilis - šľachtich ), Lopašov č. 50
47. Martinus BEDERKA - Testora, Lopašov č. 52
48. Stephanus BEDERKA - Dudjik ( Dudík ), Lopašov č. 55
Výmera pozemkov v Pozemkovej knihe obce Lopašov z rokov 1864 - 1866 je uvedenáv uhorských plošných mierach - štvorcová siaha a uhorské jutro.
Jedna štvorcová siaha - 3,5966 m2
Jedno uhorské jutro - 4 316 m2
Pramene:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1

ThDr. Matej HÉSEK ( * 23.02.1889 Kúty - † 26.01.1973 Kúty ) - teológ, regionálny historik, stredoškolský pedagóg, spisovateľ ( používal pseudonym Dr. Štiavnický ), prekladateľ z latinčiny, nemčiny a maďarčiny, osobnosť, ktorá je od roku 2006 čestným občanom Kútov in memoriam.

Bližšie s jeho životopisom a literárnou činnosťou sa môžete oboznámiť na internetovej stránke www.kuty.sk. V najťažších rokoch komunistickej perzekúcie ( od novembra 1950 - do 23. novembra 1952 ) pôsobil ako duchovný v Lopašove. Vo svoji zápiskoch z dvojročného účinkovania v Lopašove uvádza: ,, Bývam u stolára, roľníka Augustína Zimku, č.d. 24. Dom je v bezprostrednej blízkosti kostolíka. Byt je slušný, čistý a domáci sú milí. ...... Kanonická vizitácia ( Benyovszky ) roku 1810 uvádza, že kostol v Lopašove nie je ešte postavený. O sedem rokov neskôr vizitácia z roku 1817 ( Schwarzenberg ) píše, že kaplnka bola nedávno postavená, je jasná a čistá. Písomné správy z roku 1842 kaplnku v Lopašove spomínajú už ako kostol. Vzácnou historickou pamiatkou kostola sv. Vendelína je strieborný a pozlátený kalich z roku 1692 pôvodne venovaný kaplnke sv. Stanislava v Radošovciach grófkou holíčskeho panstva Barbarou Erdödy Czobor. ...... Monštrancia a pluviál bol vypožičaný zo Skalice od Milosrdných bratov. Paškál zakúpila kostolná kasa. Krista v hrobe Albína Hurbanová - Peričková. V roku 1951 si farníci obstarali nový baldachýn od Milosrdných bratov zo Skalice. ...... Lopašov bol vždy filiálkou Radošoviec. Radošovský farár, alebo kaplán slúžil len raz do mesiaca omšu svätú v nedeľu v Lopašove. Ostatné nedele a sviatky chodievali veriaci na služby božie do Radošoviec - 5 km, Rohova - 4 km a Chropova - 3,5 km. Toto chodenie vyžadovalo veľa obety najmä v zime. ...... V roku 1951 sa v Lopašove spievali prvé pašie, ktoré nacvičoval Anton Halaš, roľník a muzikant. Evanjelista bol Ľudovít Halaš a Ignác Zimka. Pilát bol Anton Mikula, ktorý zároveň spieval i Petra a Judáša. Služku spievala Anička Juríčková , chór Julka a Milka Malatinská, Blažej Juríček, Olina Bederková, Kliment Starych a Valentín Papp. Že sa v kostole pekne spieva, možno ďakovať spevákovi Dominikovi Hurbanovi. ...... Kostol je vždy veľmi pekne vyzdobený. O výzdobu sa starajú miestne dievčatá a Alojz Zimka - syn kostolníka. ...... 16. marca 1952 som bol predvolaný na KNV v Bratislave. 2. apríla 1952 som mal opustiť Lopašov a vrátiť sa do Kútov. Moja misia sa skončila 23. novembra 1952. Márne boli žiadosti a deputácie farníkov v Skalici a v Bratislave. 24. novembra 1952 som odišiel do Kútov po dvojročnom účinkovaní v Lopašove. Tajomník KNV súdruh Haring mi zakázal ďalšie účinkovanie v Lopašove. Hlavná vina - nie je u Vás založené JRD. Môj odchod z Lopašova znamenal pre farnosť veľký úder, lebo musia chodiť do radošovského kostola, čo je v zimnej dobe nadľudská ťarcha. Dalo to mnoho roboty občanom Lopašova s tým, aby mali bohoslužby vianočné doma. Chodil okolo toho Ján Balážik predseda MNV a bývalý predseda MNV Celestín Bederka. Konečne to vymohol radošovský pán farár Šimonovič, aby som odbavil bohoslužby na Vianoce 1952 - štvrtok, piatok, sobotu, ale bez kázne."

Toľko z citácií ThDr. Mateja Héseka. Po odchode z Lopašova až do svojej smrti žil u svojho synovca Jána Klindu v rodných Kútoch. Zomrel vo veku nedožitých 84 rokov dňa 26.01.1973 v Kútoch, kde je aj na miestnom cintoríne pochovaný.

Od Rudolfa II. ( Rudolf II. Habsburský * 18.07.1552 - † 20.01.1612, rímsky cisár, český a uhorský kráľ ) dostal 10. augusta 1609 armáles Martin Sakolčaj a zverejnený bol v Rábskej stolici ( Györ vármegye ) 25. marca 1610. Touto erbovou listinou ( uložená na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Štátny archív Nitra ) Rudolf II. povýšil do šľachtického stavu Martina Sakolčaja, jeho brata Jána, zaťa Michala Papa, manželku Annu a ich synov Jána, Tomáša a Martina. Armáles je výpravne a bohato zdobený, čo nebolo v tom čase lacné. Roku 1615 kúpil Martin Sakolčaj sedliacku usadlosť v Lopašove od Michala Cobora pre seba a dedičov s právom stavať a oslobodením od robôt a naturálií, za 400 zlatých. Keď si v pomerne krátkom čase mohol Martin Sakolčaj kúpiť armáles aj usadlosť, musel mať dosť peňazí. V martike farnosti Radošovce sa priezvisko Sakolčaj nevyskytuje, ale príbuzní Martina Sakolčaja tu vystupujú s priezviskami Pap, Zemen, Zemanovič, dokonca aj Maly Zemanek. Papovci bývali v Lopašove. Martin Pap, syn Tomáša, ktorý zomrel roku 1673 ako 76 ročný, vzal si roku 1668 za manželku sestru najbohatšieho sedliaka v Lopašove Jána Urbana. Druhý syn Tomáša Papa Ján sa oženil s dcérou ďalšieho majetného sedliaka v Lopašove Juraja Bederku. V tom čase sa ich sestra Katarína vydala za Tomáša Bederku syna ďalšieho bohatého sedliaka v Lopašove. V druhej polovici 17. storočia už Papovci v Lopašove neboli veľmi bohatí. Aj oni si prenajímali usadlostnú pôdu. Podľa urbára z roku 1694 mal Juraj Pap prenajatý jeden okruh pôdy, jeho brat Martin jednu polštvrť. Za užívanie pôdy platili poplatok v peniazoch.

Literatúra:

Kohútová, Mária: Zemianstvo na panstvách Holíč a Šaštín ( strana 324 ). In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1. (Ed.) Kovačka, Miloš - Augustinová, Eva - Mačuha, Maroš, Slovenská národná knižnica, Martin, 2010.

Viete, že najsilnejším ročníkom detí v Lopašove od roku 1920 do roku 2015 bol rok 1959 ?

1. Mária HELDOVÁ rod. Hurbanová

* 24. januára 1959 v Skalici, bytom Lopašov

2. Mária FIGUROVÁ rod. Bederková

*1. februára 1959 v Skalici ,bytom Senica

3. Jozef BEDERKA

* 16. februára 1959 v Skalici bytom Lopašov

4. Jozef JAKUBEC

* 10. marca 1959 v Skalici, bytom Lopašov

5. Ing. Vladimír BEDERKA

* 30. mája 1959 v Skalici, bytom Bratislava

6. Štefánia VRABLECOVÁ rod. Halašová

* 30. júna 1959 v Skalici, bytom Lopašov

7. Jozef PERIČKA

* 5. augusta 1959 v Skalici, bytom Častkov

8. Jaroslava HRADSKÁ rod. Bederková

* 22. septembra 1959 v Skalici, bytom Kunov

9. Marián HALAŠ

17. októbra 1959 v Skalici, bytom Senica

10. Ing. Ján GERGEL

* 17. októbra 1959 v Skalici, bytom Skalica

11. Mária KUČEROVÁ rod. Malatinská

* 10. decembra 1959 v Skalici, bytom Ivanka pri Dunaji

Pramene:

Matriky narodených (pokrstných)

Obecný úrad Radošovce - Matrika, 908 63 Radošovce

Mestský úrad Skalica - Matrika, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica