Úradná tabuľa

 

Elektronické sčítanie domov a bytov

Všeobecné záväzné nariadenia obce Lopašov

Návrh záverečného účtu za rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie autobusových zastávok

Rekonštrukcia KD výmena okenných a dverných výplní, bezbariérový prístup

Voľby do Národnej rady SR 2020

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa

Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku

Množstvá vyprodukovaného odpadu za rok 2018

Voľby Európsky parlament- informácia pre voliča

Oznámenia k voľbám prezidenta 2019

Rozpis vývozu odpadu pre rok 2019

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo Obecného zastupiteľstva v Lopašove

Výsledky volieb 2018 do samosprávy obce Lopašov

Informácie o spracovaní plastov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby

Modernizácia a oprava Domu smútku

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie obec Lopašov podľa Zák. č. 182018 o ochrane osobných údajov.

Rekonštrukcia OÚ zameraná na energetickú úsporu

 Rekonštruckcia OU a KD Lopašov

PHSR Obce Lopašov na rok 2015-2020

Rozpis vývozu odpadu na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2017 - 2019

Všeobecné nariadenia obce 2016

Prehlad o nakladani s odpadom rok 2016


Štatút obce


Poplatky obce


Odporúčania pre obyvateľstvo


Rozpočet obce na rok 2012 - 2014

 

Rozpočet obce na rok 2010 - 2012