Rekonštrukcia OÚ zameraná na energetickú úsporu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obec Lopašov , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Rekonštrukcia OÚ zameraná na energetickú úsporu Lopašov

Bližšie informácie v súbore nižšie.