Pozemkova kniha obce 1864-1866

Pozemková kniha obce Lopašov z rokov 1864 - 1866 ( Lopasov helység hatarának ó állopotú Telekhönyve 1864 - 1866, Grundbuch des alten Standes der Dorf Gemeinde Lopasov 1864 - 1866, Parzellen Protocoll ) uvádza v extraviláne obce Lopašov tieto názvy jednotlivých polí, parciel a honov ( orná pôda, vinohrady, lesné pozemky, pasienky a lúky ):
1. Chmelinecz ( Predný Chmelinec, Stredný Chmelinec, Zadný Chmelinec )
2. Konopnicze v Podluzsí ( Konopnice v Podluží - Konopnice v Podužách )
3. Rubanicza v Podluzsí ( Rúbanica v Podluží - Rúbanica v Podužách )
4. Podluzsi ( Podluží - Poduží )
5. Zelnicza ( Zelnica )
6. Nad podluzsi ( Nad podluží - Nad poduží )
7. Nowá Hora ( Nová hora )
8. Pole u Ondrowich Jarka ( Pole u Ondrových jarka - Ondrovčáky )
9. Obecnicza ( Obecnica - v súčasnosti futbalové ihrisko )
10. Lazek ( Lázek - Uázek )
11. Kratke Padjelki ( Krátke - Malé Padelky - Maué Padzeuky )
12. Welke Padjelky ( Veľké Padelky - Veľké Padzeuky )
13. Bukowina ( listnatý les ,,Bukovina" o výmere 103 756 m2 tvorený
listnatými drevinami - dubmi, hrabmi a bukmi vo vlastníctve obyvateľov
obce Lopašov a ostatných vlastníkov )
14. Wrch Chrapacsa ( Vrch Chrapáča )
( V súčasnosti Chrapáč - ,,Bor" - ihličnatý les borovice lesnej a borovice
čiernej vo vlastníctve štátnych lesov. Najvyššie položené miesto / 355
m n. m. / v chotári - extraviláne obce Lopašov. )
15. Chrapacs ( Chrapáč )
16. Pod Chrapacsem ( Pod Chrapáčom - Pod Chrapáčem )
17. Niwky pod Chrapacsem ( Nivky pod Chrapáčom - Nivky pod Chrapáčem )
18 .Kopanicze ( Kopanice )
19. Wiwozne luky ( Vývozné lúky )
20. Kuntowe luky ( Kuntove lúky )
21. Mlecsnicza ( Mliečnica - Mléčnica )
22. Predne a zadne haje ( Predné a zadné háje )
23. Dolne luky ( Dolné lúky )
24. Zahumenicza ( Záhumenica )
25. Hajzske - Winohrady ( Hajské - Vinohrady )
26. Puszte szady ( Pusté sady )
27. Pod Szadky ( Pod Sadky )
28. Stvrte pole ( Štvrté polia - Štvrté pola )
29. Hlboke Sztoky ( Hlboké stoky - Huboké štoky)
30. Niwky od Chropowa ( Nivky od Chropova )
31. Predne a zadne djele ( Predné a zadné diely - Predné a zadné dzíuy -
Nad podluží )
32. Sztara Hora ( Stará hora )
33. Baryna ( Barina )
34. Pole nad Barynu ( Pole nad Barinou - Pole nad Barinú )
35. Dolne luki ( Dolné lúky )
36. Zahradki ( Záhradky )
37. Nad Majerem ( Nad majerom )
Pozemková kniha obce Lopašov z rokov 1864 - 1866 ďalej uvádza týchto vlastníkovpozemkov v extraviláne obce Lopašov:
1. Martinus HURBAN, Lopašov č. 2
2. Michael SZTARICH, Lopašov č. 4
3. Paul BEDERKA - Ponevacs ( Ponevač ), Lopašov č. 5
4. vdova Anna WAWRA po Antoniusovi Bederkovi, Lopašov č. 6
5. Michael PODESVA ( Podešva ), Lopašov č. 10
6. Paulus ZIMKA - molitor ( mlynár ), Lopašov č. 11
7. Josephus BEDERKA - Gazsa ( Gaža ), Lopašov č. 12
8. Antonius ZIMKA - molitor ( mlynár ), Lopašov č. 11
9. Josephus BEDERKA, Lopašov č. 16
10. Johann HOJSZIK ( Hojsík ), Lopašov č. 17
11. Johann KORITAR, Lopašov č. 18
12. Antonius KORITAR, Lopašov č. 18
13. vdova Katharina BARTOSSIK ( Bartošík ) po Antoniusovi Bederkovi,
Lopašov č. 19
14. vdova Maria SKVORAK ( Škvorák ) po Martinusovi Bederkovi,
Lopašov č. 19
15. Josephus BEDERKA - Buczni ( Búcni ), Lopašov č. 20
16. Paul BEDERKA - Baranek ( Baránek ), Lopašov č. 21
17. Antonius SZTARICH ( Starych ), Lopašov č. 22
18. Johann MALATINSZKY - horni ( horný ), Lopašov č. 23
19. Josephus WAWRA ( Erben ), Lopašov č. 24
20. Paulus HOLLY, Lopašov č. 27
21. Johann BEDERKA u Holeho ( u Holého ), Lopašov č. 27
22. Josephus FILUS - Bangyula ( Filuš - Banďula ), Lopašov č. 28
23. Martinus STEPANOVSZKY ( Štepanovský ), Lopašov č. 29
24. Martinus ZAMECSNIK ( Zámečník ), Lopašov č. 30
25. Ignatz JURICSEK ( Juríček ), Lopašov č. 32
26. Paulus HURBAN, Lopašov č. 33
27. Martinus BEDERKA, Lopašov č. 37
28. Johann BEDERKA - Buczni ( Búcni ), Lopašov č. 20
29. Antonius BEDERKA, Lopašov č. 34
30. Johann BEDERKA - Student ( Študent ), Lopašov č. 35 / 38
31. Johann MALATINSZKY - dolni ( dolný ), Lopašov č. 36
32. Josephus JURICSEK ( Juríček ), Lopašov č. 37
33. Johann HURBAN, Lopašov č. 39
34. Martinus HURBAN, Lopašov č. 39
35. Josephus HURBAN po Johannovi, Lopašov č. 40
36. Josephus HURBAN po Josephusovi, Lopašov č. 40
37. Josephus FILUS - Manya ( Filuš - Maňa ), Lopašov č. 41
38. Johann FILUS - Manya ( Filuš - Maňa ), Lopašov č. 41
39. vdovec Johann FILUS - Bangyula ( Filuš - Banďula ), Lopašov č. 43
40. Martinus SZTARICH ( Starych ), Lopašov č. 44
41. Johann PERICSKA ( Perička ), Lopašov č. 45
42. Martinus KRALIK Erben, Lopašov č. 46
43. Matheus ZUCHNA, Lopašov č. 47
44. Johann BEDERKA - Szmetana ( Smetana ), Lopašov č. 48
45. nobilis Stephanus HORVATH, ( nobilis - šľachtich ), Lopašov č. 49
46. nobilis Josephus PAPP ( nobilis - šľachtich ), Lopašov č. 50
47. Martinus BEDERKA - Testora, Lopašov č. 52
48. Stephanus BEDERKA - Dudjik ( Dudík ), Lopašov č. 55
Výmera pozemkov v Pozemkovej knihe obce Lopašov z rokov 1864 - 1866 je uvedenáv uhorských plošných mierach - štvorcová siaha a uhorské jutro.
Jedna štvorcová siaha - 3,5966 m2
Jedno uhorské jutro - 4 316 m2
Pramene:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1