DHZ Lopašov

 

Informácie o DPO SR
Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti požiarnej ochrany má významné miesto aj dobrovoľná ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky jejednotným, účelovým, humánnym a politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie "Zväzu požiarnej ochrany ČSFR" na území Slovenskej republiky.
Hitória organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom " Bohu na slávu, blížnemu na pomoc " . Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru. Prvým veliteľom novej humánnej organizácie sa stal Vojtech Nemák, druhým bol slávny Miroslav Schmidt. V Lopašove bol DHZ založený v roku 1928.

Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany, a to najmä :

 

  1. zásahovej činnosti a technickej pomoci
  2. protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarov
  3. odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti DH zborov
  4. výchovy detí a mládeže
  5. spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
  6. civilnej ochrany obyvateľstva
  7. verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti
  8. zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany


Zloženie výboru DHZ Lopašov :
                                                    predseda :   Tomáš Bederka
                                                          veliteľ :   Jozef Bederka
                                                 preventivár :  Peter Vrablec st.
                                                    pokladník :  Ľudovít Perička
                                                        strojník :  Peter Vrablec ml.