Modernizácia a oprava domu smútku

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Lopašov, ako verejný obstarávateľ Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 17 /ZVO/ Na predmet zákazky " Modernizácia a oprava Domu smútku".

Verejný obstarávateľ:

Obec Lopašov

908 63 Lopašov č. 80

IČO: 00309702

DIČ: 2021065772

E-mail: oculopasov@lopasov.sk

Č.t. : 034/6694905 mob. 0908 785 201

Webové sídlo: www.lopasov.sk

Predmet zákazky : Modernizácia a oprava Domu smútku

-povrchová úprava fasády OS

-výmena zvodov dažďovej vody

-výmena vonkajšieho a vnútorného ozvučenia

Osobná prehliadka predmetu zákazky na základe telefonického alebo e-mailového dohovoru

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

Miesto stavby - Dom smútku Lopašov s.č. 84, p.č. 1156/4 Existujúci objekt je jednopodlažná budova.

Realizácia do 10/2018

Predpokladaná celková hodnota s DPH 7500.-ť Financovanie:

Z účelovej dotácie z MF SR a zo zdrojov Obce Lopašov Predkladanie ponúk do 30.8.2018

Kritérium na vyhodnotenie bude najnižšia cena predmetu zákazky a regionálny záujemca

Vyhodnotenie ponúk do 10.9.2018- úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy o dielo.