MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie pre podnikateľov 4.5.2021

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov):Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií

(VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre HornéZáhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila dňa 26.03.2020 výzvu pre podnikateľov - fyzickéalebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri,

b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnené aktivity:

*obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest*nutné stavebnotechnické

úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových

služieb*podpora marketingových aktivít*podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských

reťazcov*sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Podpora je na všetky oblasti ekonomických činností na území MAS, s výnimkou ekonomických činností uvedených v prílohe s názvom: Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov ( okrem poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, ťažba, dobývanie, ubytovacie a stravovacie služby, nehnuteľnosti, finančníctvo...)

Výzva je otvorená, najbližšie termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 26.05.2021, 26.07.2021,

27.09.2021

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 55%.

Minimálna výška príspevku: 40 000, - EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS Partnerstvo

pre Horné Záhorie: https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s

pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Kontaktyhttps://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375

e-mail: info@mas-hornezahorie.sk

mobil: 0911227730