MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov – pôdohospodárov - Opatrenie 4.2

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- poľnohospodárov:

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

(VÝZVA MAS_012/4.2/2)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. so sídlom v Kopčanoch ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie) vyhlásila výzvu pre podnikateľov podnikajúcich v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskej výroby ( s výnimkou rybích produktov) v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie.

Oprávnené odvetvia: mäsopriemysel, mliekarenský, mlynský, konzervárenský, cukrovarnícky priemysel, pivovarníctvo, liehovarníctvo, vinárstvo, priemysel nealko-nápojov, výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh ( výroba medu, spracovanie liečivých rastlín, osív, sadív atd..)

Oprávnené oblasti podpory: investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, ktoré slúžia na spracovanie, skladovanie a uvádzanie na trh, investície do obstarania, rekonštrukcie a modernizácie zariadení, strojov, prístrojov, nákup technológií, zavedenie technológií do praxe atd...

Cieľ opatrenia výzvy: Podporiť ekonomický rozvoj malých podnikov s využitím inovácií pre skvalitnenie produkcie s dôrazom na miestne produkty a služby a prioritne podporiť vznik pracovných príležitostí v menších obciach za účelom oživenia podnikateľského prostredia v území.

Dátum uzavretia výzvy je 31.03. 2020

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 50%.

Min. výška príspevku na projekt, ktorá sa poskytuje je 35 000, - EUR, maximálna výška príspevku na projekt je do 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie:

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, kontakty:

Prípadných záujemcov o podporu z vyššie uvedených výziev upozorňujeme, že pre tieto výzvy platí Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (DM - 4/2018).

V Schéme de minimis sú definované limity kumulácie štátnej minimálnej pomoci, ktorá je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu pomoci s zohľadnením jediného príjemcu.

Týka sa to tých žiadateľov, ktorý v minulosti za obdobie troch fiškálnych rokov mali schválenú štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc financovanú čiastočne alebo úplne zo zdrojov EU.