MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov – nepoľnohospodárske aktivity – Opatrenie 6.4

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- nepoľnohospodárske aktivity:

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

(VÝZVA MAS_012/6.4/2)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila výzvu pre podnikateľov, pre mikro a malé podniky (fyzické aj právnické osoby) vo vidieckych oblastiach, pre podniky podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, podniky obhospodarujúce lesy.

Oprávnené oblasti podpory:

Výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu.

Cieľ opatrenia výzvy: Podporiť rozvoj komplexných služieb vo vidieckom CR s ohľadom na špecifické potreby cieľových návštevníkov územia Horného Záhoria.

Dátum uzavretia výzvy je 4.5.2020

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 45%.

Min. výška príspevku na projekt, ktorá sa poskytuje je 40 000, - EUR, maximálna výška príspevku na projekt je do 100 000, - EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS partnerstvo pre Horné Záhorie: 

Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, kontakty: 

Prípadných záujemcov o podporu z vyššie uvedených výziev upozorňujeme, že pre tieto výzvy platí Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (DM - 4/2018)

V Schéme de minimis sú definované limity kumulácie štátnej minimálnej pomoci, ktorá je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu pomoci s zohľadnením jediného príjemcu.

Týka sa to tých žiadateľov, ktorý v minulosti za obdobie troch fiškálnych rokov mali schválenú štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc financovanú čiastočne alebo úplne zo zdrojov EU.