Účastníci 2. svetovej vojny z Lopašova

Vyslovujem srdečné poďakovanie starostovi obce Lopašov, pánovi Mariánovi BEDERKOVI, za poskytnutie potvrdenia - súhlasu Obecného úradu obce Lopašov, ktorý bol podmienkou pre štúdium vojenských historických archívnych materiálov.

Účastníci 2. SV ( 01.09.1939 - 02.09.1945 ) z Lopašova :

1. vojak Vladimír FILUŠ ( * 12.07.1921 - † 14.04.1999 )

2. vojak Ľudovít HALAŠ ( * 13.08.1922 - † 01.10.2004 )

3. vojak Blažej JURÍČEK ( * 01.02.1921 - † 28.08.1979 )

4. vojak Kamil BEDERKA ( * 22.06.1922 - † 21.08.1986 )

5. vojak Alojz BEDERKA ( * 07.08.1921 - † 07.031985 )

6. vojak Gracian BEDERKA ( * 10.12.1920 - † 18.07.1981 )

7. poručík Jozef HURBAN ( * 08.03.1917 - † 09.05.1945 )

8. vojak Anton HURBAN
príslušník armády 1. ČSR ( 1918 - 1938 )
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 30. mája 1915 Lopašov č. 10
otec: Ján HURBAN * 14. novembra 1867 Lopašov č. 10
matka: Julianna BEDERKOVÁ * 20. júna 1875 Lopašov č. 27
† vojak v zálohe stal sa nezvestným v Nemecku ( Veľkonemecká ríša ) v
roku 1944 ( podľa nar. Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava čís. 12.200/
1947, I. KR. 19/1947:/ - v Kmeňovom liste č. 15 - 183 - 221 - 37 zapísané dňa
25. marca 1947 )

Záznam o priebehu vojenskej služby :

20. marca 1937
Pri hlavnom odvode klasifikovaný ,,Schopný bez vady a odvedený" .
1. októbra 1937
Vybraný, zaradený a vtelený ( začlenený ) do 10. roty Pešieho pluku 39.
,,Výzvedný generála Grazianiho" Bratislava ako nováčik.
Vojak prezentovaný k vykonaniu prezenčnej služby.
28. októbra 1937
Vykonal vojenskú prísahu.
od 1. októbra 1937 - do 30. novembra 1937
Vykonal výcvik jednotlivca u 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála
Grazianiho" Bratislava.
od 1. decembra 1937 - 28. februára 1938
Vykonal výcvik s puškou u 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála
Grazianiho" Bratislava.
30. mája 1938
Menovaný strelcom z pušky.
od 30. decembra 1937 - do 6. januára 1938
Riadna dovolenka 8 dní Lopašov.
od 28. februára 1938 - 31. decembra 1938
Pokračoval vo výcviku u 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála
Grazianiho" Bratislava.
od 20. decembra 1938 - do 27. decembra 1938
Riadna dovolenka 8 dní Lopašov.
15. mája 1939
Premiestnený od 10. roty Pešieho pluku 39. ,,Výzvedný generála Grazianiho"
Bratislava k 2. stotine Pešieho pluku 4. Trnava. Dostal číslo kmeňového listu
299.
1. októbra 1939
Preložený do I. zálohy ako ,,vojak v zálohe" a pridržaný k mimoriadnemu
cvičeniu v zbrani.
10. novembra 1939
Vojak v zálohe prepustený do pomeru mimo činnej služby po vykonaní
mimoriadneho cvičenia v zbrani.
31. januára 1940
Prevedený do vojenskej služby v I. zálohe ako ,,vojak v zálohe".
1. októbra 1940
Premenovaný Peší pluk 4. v Trnave na Peší pluk 1. .
3. mája 1941
Vzatý a odovzdaný z kmeňového počtu Pešieho pluku 1. III. práporu do
evidencie Doplňovacieho okresného veliteľstva v Trnave.
23. júna 1941
Prezentovaný k výnimočnej činnej službe podľa § 27 branného zákona.
17. júla 1941
Vojak v zálohe premenovaná hodnosť na strelníka v zálohe.
18. septembra 1941
Prepustený do pomeru mimo činnú službu.
17. apríla 1944
Prezentovaný k výnimočnej činnej službe podľa § 27 branného zákona.
6. mája 1944
Odišiel do poľa so štábnou rotou Pešieho pluku 4. na východ štátu ( 1. SR ).
25. marca 1947
Vojak v zálohe stal sa nezvestným v Nemecku v roku 1944 podľa nar. DOV
Trnava čís. 12.200/ 1947. , I: KR. 19/1947:/.
11. apríla 1947
Kmeňový list č. 15 - 183 - 221 - 37 ukončený 11. apríla 1947, náhradný prápor
Peší pluk 17. Pezinok, Veliteľ náhradného práporu.


Pramene:
Číslo kmeňového listu 15 -183 - 221 - 37 na meno Antonín Hurban, Domovské
doplňovacie okresné veliteľstvo Bratislava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04
Bratislava 2

Účastníkov 1. SV ( vojakov, okrem dôstojníkov ) 1.SV ( 27.07.1914 - 11.11.1918) nemožno zistiť, nakoľko archívne kmeňové doklady vojakov 1. SV boli v období komunistického režimi skartované.

1. vojak Vladimír FILUŠ
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 12. júla 1921 Lopašov č. 47
otec: Eduard Filuš
matka: Barbara Filušová rod. Bederková

† 14. apríla 1999 ( zomrel vo veku 77 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
29. apríla 1942
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1942
Povolaný na vojenskú službu DOV Trnava
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1942 - do 15. novembra 1942
Zaradený k 1. delostreleckému pluku DOV Trnava, kde vykonával
základný výcvik vojaka.
od 16. novembra 1942 - do 15. mája 1943
Zaradený k 1. delostreleckému pluku 5. batérii, ako obsluha dela.
od 16. mája 1943 - do 13. decembra 1945
Zaradený u 1. delostreleckého pluku do kuchyne mužstva, ako
výpomocný kuchár.
od 10. decembra 1943 - do 10. mája 1944
Zúčastnil sa bojov s 1. delostreleckým plukom, ako obsluha dela
u Alexandrovky na Ukrajine.

( bývalá Ukrajinská sovietska socialistická republika - jedna z
republík ZSSR - Zväzu sovietskych socialistických republík )

14. decembra 1945
Prepustený do zálohy.
Poznámka:
manželka: Školastika Filušová rod. Bederková * 1924
deti: Július Filuš
Miroslav Filuš
Margita Bederková rod. Filušová * 1958

Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 562 na meno Vladimír Filuš
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2

2. vojak Ľudovít HALAŠ
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 13. augusta 1922 Lopašov č. 25
otec: Anton Halaš
matka: Genovéva Halašová rod. Bederková

† 1. októbra 2004 ( zomrel vo veku 82 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. marca 1943
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943
Povolaný do vojenskej služby DOV Trnava k 1. JPO
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
( 1. JPO - 1. jazdecký prezvedný / prieskumný / oddiel )
od. 2. októbra 1943 - do 14. novembra 1943
Vykonal základný vojenský výcvik jednotlivca u
1. jazdeckého prezvedného oddielu.
od 15. novembra 1943 - do 6. marca 1945
Zaradený k 1. JPO 2. JE ako jazdec.
( 2. JE - 2. jazdecký eskadrón )
od 14. septembra 1944 - do 11. novembra 1944
Zúčastnil sa Slovenského národného povstania s

2. jazdeckým eskadrónom ako vojak v kraji Telgárt
( oblasť Nízkych Tatier ) .
Poznámka:
manželka: Mária Halašová rod. Bederková * 1935 - † 2004
deti:
Štefánia Vrablecová rod. Halašová * 1959
Anton Halaš * 1964


Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 557 na meno Ľudovít Halaš
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2
3. vojak Blažej JURÍČEK
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 1. februára 1921 Lopašov
otec: Vilibald Juríček
matka: Angela Juríčková rod. Balážová

† 28. augusta 1979 ( zomrel vo veku 58 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
13. apríla 1942
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943

Povolaný do základnej vojenskej služby DOV Trnava
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1942 - do 16. novembra 1942
Pridelený k 1. delostreleckému pluku 5. batérii, kde vykonával
základný vojenský výcvik, cvičený ako obsluha dela.
od mája 1943 - do novembra 1944
Zúčastnil sa bojov s 5. delostreleckým plukom ako jazdec
na východnom fronte .
30. mája 1945
Podľa vlastnej výpovede sa vrátil z koncentračného tábora
Linz
( Horné Rakúsko ) .
1. októbra 1945
Preložený do zálohy a ponechaný v činnej službe.

14. decembra 1945
Prepustený z činnej služby.
Poznámka:
manželka: Anastázia Juríčková rod. Milotová * 1925
deti:
Ľudmila Mináriková rod. Juríčková * 1947
Félix Juríček * 1952
Ján Juríček * 1952
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 560 na meno Blažej Juríček
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2
4. vojak Kamil BEDERKA
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 22. júna 1922 Lopašov č. 27
otec: Ignác Bederka
matka: Terézia Bederková rod. Hurbanová

† 21. augusta 1986 ( zomrel vo veku 64 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. marca 1943
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943

Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. marca 1943
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1943
Povolaný do vojenskej služby DOV Trnava k
1. delostreleckému pluku .
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 10. decembra 1943 - do 14. januára 1944
Konal základný strelecký výcvik.
od 10. decembra 1943 - do 31. januára 1944
Prekonal základný výcvik vojaka jednotlivca.
od 1. februára 1944 - do 1. apríla 1944
Cvičený ako jazdný.
od 5. marca 1945 - do 9. mája 1945
Zúčastnil sa bojov s 265. peším plukom, ako pomocník ŤG
( ŤG - ťažký guľomet ) pri meste Nowa Sucha, v Bielsku, Racibórzi

( Poľsko ) a v Ostrave.
V roku 1945 bol zranený črepinami míny pod ľavou lopatkou.
od 28. novembra 1945 - do 8. marca 1946
Pridelený k 207. delostreleckému pluku 5. batérii, kde vykonával
službu strážneho.
8. marca 1946
Prepustený do pomeru mimo činnej služby.
1. apríla 1946
Preložený do zálohy.
Udelené vyznamenania:
V roku 1945 - udelené ,,Vyznamenanie ČA za odvahu "

( Medaila ,, Za odvahu ", ČA - Červená armáda )
V roku 1946 - udelená ,, Pamätná medaila Radu SNP "
( SNP - Slovenské národné povstanie )
Poznámka:
manželka: Štefánia Bederková rod. Hurbanová * 1932
deti:
Salézia Madáková rod. Bederková * 1951
Mgr. Jozef Bederka * 1955
JCLic. Ján Bederka * 1956
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 569 na meno Kamil Bederka
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2
5. vojak Alojz BEDERKA
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 7. augusta 1921 Lopašov č. 8
otec: Dionýz Bederka
matka: Justína Bederková rod. Mikulová

† 7. marca 1985 ( zomrel vo veku 64 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
27. apríla 1942
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
1. októbra 1942
Povolaný do pracovnej služby DOV Trnava a pridelený k
3. pracovnému práporu .
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1942 - do 7. februára 1943
Konal základný výcvik jednotlivka ako strelec u 3. pracovného
práporu DVO Trnava.
15. novembra 1942
Konal základný peší výcvik v družstve a čate u 3. pracovného
práporu a bol pridelený na manuálne práce do leteckej továrne.
od 8. februára 1943 - do 24. augusta 1943
Pridelený k zapracovaniu do leteckej továrne Čenstochová

( poľsky Czestochowa, nemecky Tschenstochau ) - stredné Poľsko
tkz. Generálny gouvernement ( gubernát ) pod patronátom Nemecka
( Nemeckej ríše, neskoršie Veľkonemeckej ríše ).

od 25. augusta 1943 - do 15. novembra
Pridelený ako pomocník do leteckej továrne Čenstochová

( poľsky Czestochowa, nemecky Tschenstochau ) - stredné Poľsko
tkz. Generálny gouvernement ( gubernát ) pod patronátom Nemecka
( Nemeckej ríše, neskoršie Veľkonemeckej ríše ).


29. augusta 1944
Prerušil vojenskú službu v dôsledku vojenských udalostí ( SNP ).
od 19. januára 1945 - do 30. marca 1945
Zúčastnil sa bojov s 1. Československou divíziou v severnom
Taliansku, ako strelec ĽG ( ĽG - ľahký guľomet ).

Poznámka:
manželka: Štefánia Bederková rod. Hurbanová * 1920 - † 2006
deti:
Pavlína Bederková * 09.07.1945 - † 08.08.1945
Eugen Bederka * 1946
Mária Slobodová rod. Bederková * 1949
Valéria Mécsešová rod. Bederková * 1956
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 552 na meno Alojz Bederka
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2


6. vojak Gracian BEDERKA
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 10. decembra 1920 Lopašov č. 38
otec: Anton Bederka
matka: Filoména Bederková rod. Mikulová

† 18. júla 1981 Skalica ( zomrel vo veku 60 rokov )
Záznam o priebehu vojenskej služby :
15. apríla 1941
Odvod na OVV Skalica
( OVV Skalica - Okresné vojenské veliteľstvo Skalica )
Pridelený k Správa západnej pracovnej skupiny 1. pracovný prápor.
1. októbra 1941
Povolaný do pracovnej služby DOV Trnava a pridelený k
1. pracovnému práporu Nitra.
( DOV Trnava - Doplňovacie okresné veliteľstvo Trnava )
od 1. októbra 1941 - do 30. novembra 1941
Konal základný výcvik jednotlivka a špeciálny výcvik s nástrojom
u 1. pracovného práporu ZPS Nitra.
( ZPS Nitra - Zbor pracovnej služby Nitra )
od 15. novembra 1941 - do 30. septembra 1943
Konal základný peší výcvik v družstve a čate u 1. pracovného práporu
po dobu 6 týždňov a pridelený bol k 11. pracovnému práporu, kde vykonával strážnu a dozornú službu.
od 22. februára 1942 - do 23. augusta 1943
Konal strážnu službu u 11. pracovného práporu Nové Mesto nad Váhom.
20. apríla 1943
Premenovaná hodnosť pracovník na ,,tvorník".
od 3. septembra 1943 - do 18. marca 1944
1. pracovný prápor Nitra - vrátený ako tvorník.
od 19. marca - do 19. augusta 1945
Odoslaný do poľa k technickej brigáde, kde vykonával manuálnu prácu.
30. augusta 1945
Prepustený do pomeru mimo činnú službu.
Poznámka:
manželka: Marcela Bederková rod. Vávrová * 1923 - † 1998
deti:
Emil Bederka * 27.03.1952 - † 20.06.1952
Mária Bederková * 04.04.1953 - † 03.11.1953
Olga Hroncek rod. Bederková * 1954
Ing. Vladimír Bederka * 1959
Anton Bederka * 1963
Pramene:
Evidenčný list k Vojenskej knižke série: B číslo: 528 547 S 24/79 na meno Gracian Bederka
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2

7. poručík Jozef HURBAN
príslušník armády 1. SR ( 1939 - 1945 )
* 8. marca 1917 Lopašov č. 40
otec: Ondrej Hurban
matka: Alžbeta Hurbanová rod. Hurbanová

† 9. mája 1945 - bol vyhlásený za mŕtveho, zomrel ako 27 ročný na na neznámom mieste
( v Radošovskej matrike zomretých je uvedený ako ,, por. Ing. Jozef Hurban " )
Vzdelanie:
Reálne gymnázium s maturitou
1. semester - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave
Znalosť jazykov: Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk .
Záznam o priebehu vojenskej služby :
23. marca 1938
Odvod na DDOV Bratislava - ,, Schopný bez vady a odvedený "
( DDOV - Domovské doplňovacie okresné veliteľstvo )
Vybraný pre Peší pluk 7. ,, Tatranský "
1. októbra 1938
Zaradený k Pešiemu pluku 7. ,, Tatranskému " k 3. rote ako vojak.
Povolený odklad nástupu prezenčnej služby do roku 1939.
10. januára 1940
Povolaný k výkonu prezenčnej služby k Pešiemu pluku 5. k náhradnej
rote Trenčín .
Vojakovi priznaný názov ,, vojak ašpirant ".
31. januára 1940
Premiestnený k 3. rote
od 10. januára 1940 - do 17. februára 1940
Konal výcvik jednotlivca u Pešieho pluku 8. 5. roty .
od 20. februára 1940 - do 28. júna 1940
Absolvoval poddôstojnickú školu .
15. júna 1940
Premiestnený k Pešiemu pluku 2. 8. rote Trenčín.
16. júna 1940
Povýšený do hodnosti ,, slobodník ašpirant ".
od 8. júla 1940 - 28. októbra 1940
Vykonal prípravný kurz pre dôstojníkov v zálohe v Nitre .
od 29. októbra 1940 - do 15. novembra 1940
Bol inštruktorom nováčikov u Pešieho pluku 8. 2. roty Trenčín .
od 18. novembra 1940 - 23. mája 1941
Absolvoval oddelenie pre výchovu dôstojníkov v zálohe v Nitre .
27. júna 1941
Odišiel do poľa k 2. rote.
1. septembra 1941
Povýšený na ,, dôstojníka zástupcu prezenčnej služby " .
13. septembra 1941
Ukončil školu pre výchovu záložných dôstojníkov Malé Jerczyki.
Vojenská akadémia 1. rota pre výchovu dôstojníkov v zálohe.
10. januára 1942
Preložený do I. zálohy a pridržaný k výnimočnej činnej službe na čas potreby.
Dôstojník zástupca ašpirant v zálohe odovzdaný do evidencie DOV Trnava.
1. marca 1942
Dôstojník zástupca ašpirant v zálohe vymenovaný za ,, poručíka pechoty v zálohe ".
7. júna 1942
Vrátil sa z poľa.
24. júna
Prepustený z výnimočnej činnej služby.
1. októbra 1942
Prijatý do vojenského vysokoškolského internátu .
3. októbra 1942
Odovzdaný vysokoškolskému vojenskému internátu .
15. februára 1943
Vydaný ,, Vojenský osobný preukaz č. 495/1943 " .
30. septembra 1944
Odišiel z Vojenskej akadémie .
9. mája 1945
Vyhlásený za mŕtveho.
Udelené vyznamenania:
29. marca 1942
Udelené ,, Pochvalné uznanie od veliteľa RD za statočné chovanie sa pri odrazení nepriateľskej prepadovej jednotky " .
1. marca 1943

Udelená ,, Medaila východu ". Stuha doručená.
25. januára 1944
Udelené ,, Vyznamenanie za hrdinstvo 3. stupňa a pamätný odznak ".
Udelené ,, Vyznamenanie 1. stupňa za poľné ťaženie proti nepriateľovi ".
4. apríla 1944

Vyznamenaný veliteľom RD ,, Medailou za hrdinstvo 1. stupňa Pešieho pluku 2.".
Poznámka:
Súrodenci:
Mária Mikulová rod. Hurbanová * 1919 - † 2010
Fridolín Hurban * 1926 - † 1992
Pramene:
Číslo kmeňového listu : 1310, poradové číslo protokolu : 209/SK na meno poručík Jozef Hurban
Vojenský archív - Centrálna registratúra, Univerzitné námestie 2, 917 00 Trnava
Vojenský historický ústav, Vojenský historický archív, Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 2

Spracoval: Vladimír BEDERKA

V Bratislave dňa 23. októbra 2013